SFS 1981:321

810321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1981:321 Lag

Utkom från trycket

den 12 maj 1981

oon ändrmg i stmSSestödslagen (1973:349);

utfärdad den 23 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 21 § studiestödslagen

(1973: 349)'' skall ha nedan angivna l ydelse.

4 kap.
21 §" Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16 och

19 §§ räknas den inkomst som han kan antagas komma att åtnjuta under

kalenderhalvåret. Värdet av naturaförmåner fastställs av regeringen. Dok­

torandstipendium, statligt eller statskommunalt bostadsbidrag, allmänt

barnbidrag och annat studiestöd enligt denna lag än timstudiestöd, in­
komstbidrag och vuxenstudiebidrag rälcnas icke som inkomst.

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 § § skattepliktig förmögenhet enligt

lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

' Prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. F 1), SfU 23, rskr 245.

^ Lagen omtryckt 1975:359.

" Senaste lydelse 1980:282.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.