SFS 1981:1116

811116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

»I,- Lag

SFS 1981:1116

ä4s om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utkom

.^.cke.

Utfärdad den 12 november 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)2

dels att 1 kap. 6 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, av nedan angiv­

na lydelse.

1 kap.
6 § Studiestödet handhas av statliga myndigheter, däribland centrala

studiestödsnämnden, studiemedelsnämnderna och vuxenutbildnings­

nämnderna, samt av skolstyrelserna, landstingskommunernas utbildnings­

nämnder och läroanstalterna.

Kommun kan föreskriva att fråga om studiestöd som ankommer på skol­

styrelsen skall handläggas av annan kommunal nämnd. Motsvarande rätt

tillkommer landstingskommun.

Allmän försäkringskassa skall beräkna storleken av timstudiestöd, dag­

studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd samt betala ut sådana stöd.

6 a § I varje län skall det finnas en vuxenutbildningsnämnd.

Vuxenutbildningsnämnden skall bestå av ordförande och åtta andra le­

damöter. Fem ledamöter skall utses av regeringen. Fyra ledamöter skall

väljas av landstinget. Om det i länet finns en kommun som inte ingår i
landstingskommunen, skall valet förrättas av landstinget och kommunfull­
mäktige med den fördelning mellan dem som regeringen bestämmer efter

befolkningstalen. I G otlands län skall valet förrättas av kommunfullmäkti­

ge i Gotlands kommun.

den 15 december 1981

Denna lag trä der i kraft den I januar i 1983. De nya bestämmelserna om

utseende av ledamöter i vux enutbildningsnämnd tillämpas dock dessförin­
nan vid val som avser tid efter utgången av år 1982.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

' Prop. 1980/81: 185, KU 1981/82:2, rskr 1981 /82: 1.

2 Lagen omtryckt 1981:579.

2203

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar