SFS 1983:272

830272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:272

Lag

Utkom från trycket

ooi ändring 1 studiestödslagen (1973:349);

den 18 maj 1983

utfardad den 5 maj 1983.

Enligt liksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)^

dels att punkterna 6a-e i överg ångsbestämmelserna skall upphöra att

gälla,

dels att nuvarande 5 kap. 4-8 §§ och 6 kap. 6-10 §§ skall betecknas

5 kap . 5-8, 4 §§ och 6 kap . 7-10 §§ respektive 6 §,

dels att de nya 5 kap. 5 och 7 §§ samt 6 kap. 7 och 9 §§ skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 5, 7, 11 och 24 §§, 4 kap. 3, 16 och 19 §§,

8 kap. 43 §, 9 kap. 2 § samt punkt 6 i öv ergångsbestämmelserna skall ha

nedan angivna lydels e,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 11 §, av nedan

angivna lydelse.

2 kap.

1

Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med 275

kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket han fyllt 16

år.

' Prop. 1982/83; 100 (bil. 10 p. G 5), SfU 19. rskr 26 8,

^ L agen omtryckt 198 1:579.

582

' Senaste lydelse 1982:1244.

¬

background image

Detsamma gäller studerande som deltar i m otsvarande undervisning vid

SFS 1983:272

skola som avses i 33, 3 4 eller 34a § skollagen (1962: 319).

3 kap.
5 § Studiehjälp utgår för sådan del av l äsår under vilken den s tuderande

bedriver studier.

Studiehjälp i form av återbetalningspliktiga studiemedel utgår även för

tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 1 3-19 §§,
om ej annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra

stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett ka­

lenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstu­
derande.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta

det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege­

ringen utser. D etta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de
kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege­
ringen utser.

I

7 §'* Inackorderingstillägg utgår med 400 kronor i månaden till stu deran-

I

de som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom hemreseer­
sättning enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller

myndighet som regeringen utser.

11 § ⬢'' Behovsprövat tillägg utgår med högst 290 krono r i måna den.

Närmare be stämmelser om behovsprövat tillägg m eddelas av regering­

en.

24 § Vid beräkning av st udiehjälp, skall för period om 15 dagar beräknas
hälften av m ånadsbeloppet.

Belopp som enligt första stycket beräknas för period om 15 dagar avrun­

das till helt krontal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt.

4 kap.

3 § Studiemedel får ej beviljas för tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd
enligt 7 kap. redan har beviljats.

Beviljas studerande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid för vilke n den

studerande redan har beviljats studiemedel, får den studerande ej uppbära

studiemedlen för denna tid. Har den studerande redan uppburit studieme­
del för sådan tid gäller 7 kap. 20 §.

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras för tid för vilken utbild­

ningsarvode under lärarutbildning, i/tbildningsbidrag under arbetsmark­
nadsutbildning eller utbildningsbidrag för doktorander utgår, om e j annat

följer av bestämmelse som regeringen meddelar.

"Senaste lydelse 1982:266.

' Senaste lydelse 1982: 266.

583

¬

background image

SFS 1983:272

16 § För heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 ö
första stycket och 14 § för varje hel. sammanhängande tidsperiod om 15
dagar med en artondel av den del av den studerandes inkomst under

kalenderhalvåret som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av
basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande tidspe­

rioder om 15 dagar för vilka studieme­

del skall utgå und er kalenderhalvåret

högst 2

3
4
5
6
7
8

9

lägst 10

Del av basbeloppet

135 procent

125 procent

110 procent

95 procent
85 procent
75 procent
65 procent
55 procent
45 procent

19 § För deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett kalen­

derhalvår enligt 13 § första stycket och 14 § för varje hel, sammanhängan­
de tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes
inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan, för skilda perioder
angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande tidspe­

rioder om 30 dagar för vilka st udieme­

del skall utgå under kalenderhalvåret

1

2

3

4

lägst 5

Del av basbeloppet

160 procent

150 procent

140 procent

130 procent

120 procent

Utöver vad som följer av första stycket minskas det belopp som enlig t

13 § första stycket och 14 § utgår till deltidsstuderande för varje hel sam­
manhängande tidsperiod om 30 dagar med två fyrtiofemtedelar av den del

av den studerandes förmögenhet som överstiger sex gånger basbeloppet.

584

5 kap.

5 § Timstudiestöd utgör 36 kronor för studietimme enligt 3 § första
stycket 1 och för timme enligt 3 § första styck et 2.

7 § Timstudiestöd får inom ett län under samma budgetår utgå med

sammanlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som regeringen

meddelar.

Det be lopp som står till förfogande för timstudiestöd inom ett län utgår

till

¬

background image

1. arbetstagare som utför sitt arbete huvudsakligen inom länet och för

SFS 1983:272

vilken facklig organisation har ansökt om timstudiestöd,

2. arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan

omständighet ej utför sitt arbete inom huvudsakligen ett län men för vilken
facklig organisation, som har sin postadress i länet, har ansökt om timstu-
diestöd,

3. arbetstagare som själv har ansökt om timstudiestöd och som är bosatt

i länet, när han ge r in ansökan om sådant stöd.

6 kap.

7 § Inkomstbidrag utgör 216 kronor för varje dygn.

Internatbidrag utgör 180 kronor för varje dygn.

9 § Dagstudiestöd får inom ett län under samma budgetår utgå med

sammanlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som regeringen
meddelar.

Det belopp som står till förfogande för dagstudiestöd inom ett län utgår

till

1. arbetstagare som utför sitt arbete huvudsakligen inom länet och för

vilken facklig organisation ansökt om dagstudieslöd,

2. arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan

omständighet ej utför sitt arbete inom huvudsakligen ett län men för vilken
facklig organisation som har sin postadress i länet, har ansökt om dagstu­

diestödet.

3. studerande som själv har ansökt om dagstudiestöd och som är bosatt i

länet, när han ger in ansökan om sådant stöd.

11 § Har internatbidrag beviljats facklig organisation för fördelning mel­

lan vissa ar betstagare gäller följande utan hinder av vad som eljest före-

| >1

skrivs i detta kapitel.

||

1. Bidraget får utgå till den fackliga organisationen i stället för till den

t

studerande.

|

2. Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och

|

logi för den studerande.

, I

3. För varje kurs får bidragen dock aldrig beräknas till högre belopp än

;

som motsvarar 180 kronor i genomsnitt för varje dygn och varje studeran-

i

de som har rätt till bidraget.

8 kap.
43 §'' Fråga om slutlig avgift för ett avgiftsår prövas särskilt för viss

återbetalningsskyldig,

1. om medgivande enligt 39 § har lämnats,

-(

2. om den återbetalningsskyldige begär sådan prövning eller

j

3. om den återbetalningsskyldige inte har betalt den preliminära avgif­

ten i sin helhet före utgången av året efter avgiftsåret och om han bedöms

:

ha varit bosatt i riket under avgiftsåret.

^!

'Senaste lydelse 1982:266.

585

t

!

⬢ 11

¬

background image

SFS 1983:272

För prövningen gäller 44�49 §§. Ansökan om prövning enligt första

stycket 2 skall ha kommit in till centrala studiestödsnämnden före utgång­
en av november månad tredje året efter avgiftsåret.

9 kap.

2 § Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp

och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått genast
återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på

sjukdom skall st udiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 13-

19 §§, 4 kap. 28-35 §§ eller 7 kap. 17 § och d e bestämmelser som anges

där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 7 kap.

17a §.

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap.

till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig på grund

av ålder, åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges

förmyndare.

På återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap., på studiemedel en­

ligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som återkrävs

enligt första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen

uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två p rocentenheter

överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som
återkrävs enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma räntesats från den
dag som infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det
finns särskilda skäl kan den återbetal ningsskyldige befrias helt eller delvis

från sin skyldighet att erlägga r äntan.

586

6. För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet

(1964:402) gäller bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena

samt 24 § studieh jälpsreglementet fortfarande, allt i den mån an nat inte
följer av andra-sjunde styckena. För återbetalning av sådant studielån
enligt st udiehjälpsreglementet för vilket låntagaren har begärt att studie­
lånet skall fa återbetalas enligt lagen (1982:271) om ändrade återbetal­
ningsvillkor för vissa äldre studielån gäller dock enbart vad som följer av
bestämmelserna i den lagen.

Om låntagaren inte betalar ränta, amortering eller ränteannuitet inom

föreskriven tid, skall påminnelse om detta sändas till låntagaren. För

påminnelsen utgår påminnelseavgift med belopp som regeringen bestäm­
mer.

Om amorteringsplanen ändras och amorteringstiden därför utsträcks, får

amorteringstiden dock förlängas läng st till och med det år då låntagaren
fyller 65 år . En låntagare är inte sky ldig att beta la ränta, amortering eller

ränteannuitet som förfaller till beta lning efter det att låntagaren har fyllt 65

år.

Om en låntagare åbe ropar tillfälliga svårigheter som skäl för att han inte

kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amorteringsplanen, får centrala

studiestödsnämnden besluta om anstån d med erläggande av ränta, amor-

¬

background image

tering och ränte annuitet. Sådant beslut får avse anst ånd und er högst sex

SFS 1983:272

månader.

Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidrag

enligt 9 ka p. 4 § lagen (1962:381) om allmän för säkring eller motsvarande
och på grund av vården av handikappat barn inte kan förvärvsarbeta, får

befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp som motsvarar

summan av amortering, ränteannuitet och årsränta för samma år.

Föreligger synnerliga skäl får låntagare befrias från honom åvilande

betalningsskyldighet även i an nat fall än som avses i femte stycket eller

24 § andra stycket studiehjälpsreglementet (1964:402).

En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle vålla mer arbete eller

större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkallad från
allmän synpunkt.

Vid frivillig slutreglering av studielån under perioden den 1 jul i-den 31

december 1983 avskrivs tio procent av kapitalskulden, dock minst 200

kronor. Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället åter­

stående kapitalskuld.

Denna lag t räder i kraft, såvitt avser 8 kap. 43 § och punkt 6 första-

sjunde styckena i övergångsbestämmelserna den 1 januari 1984 samt i
övrigt den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.