SFS 1983:598

830598.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:598

Utkom från trycket

den 22 juni 1983

Lag

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 9juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)-

dels att 3 kap. 8 § skall upp höra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 3 och 9 §§ samt 8 kap. 57, 69 och 85 §§ skall ha

nedan angivna lydelse.

1 kap.

2 § Studiehjälp består av studiebidrag jämte tillägg, återbetalningsplik­

tiga studiemedel och resekostnadsersättning.

Tillägg till studiebidraget utgår i form av inackorderingstillägg, inkomst-

prövat tillägg och behovsprövat tillägg.

3 kap.

3 § Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under vilket den
studerande fyllt 16 år, om ej annat följer av andra eller tredje stycket.

Inkomstprövat tillägg utgår från och med månaden efter den under

vilken den s tuderande fyllt 17 år.

Inackorderingstillägg och behovsprövat tillägg utgår även till studerande

som ej uppnått sådan ålder som anges i förs ta stycket.

9 § Vid prövning av fråga om inackorderingstillägg på grund av ändrad e
förhållanden får hänsyn ej tagas till såda n ändring som skett mindre än en

månad fö re slutet av läsåret eller sådan del av läsåret för vilken stu diebi­

drag beviljats.

8 kap.

57 § Frivillig återbetalning under avgiftsår tillgodoräknas den återbetal­

ningsskyldige på samma sätt som slutlig avgift för året. Betalningen för -
höjes med en tiondels procent för varje helt år som vid inbetalningstillfället

återstår till utgången av det år, under vilket den återbetalningsskyldige

fyller 65 år. Förhöjningen får dock ej ske med högre belopp än som

motsvarar tre och en halv procent.

Regeringen kan bestämma att frivillig återbetalning, som sker under viss

angiven tidsperiod, skall förhöjas utöver vad som följer av första stycket.

Har beslut om att debitera den återbetalningsskyldige preliminär avgift

eller kvarstående avgift helt eller delvis förfallit enligt 66 § på grund a v att
den återbetalningsskyldige ej erlagt det debiterade beloppet eller del därav,

avräknas dock frivillig betalning i för sta hand på det obetalda beloppet,

1460

' Prop, 1982/83: 129, SfU 25, rskr 386.

^ L agen omtryckt 1981:579.

¬

background image

sedan detta omräknats enligt Qärde stycket. Vid denna avräkning tillgodo-

SFS 1983:598

räknas ej någon fö rhöjning enligt första stycket eller enligt bestämmelser

som avses i andra stycket.

Det obetalda beloppet multipliceras med det regleringstal som fastställts

i slutet av det avgiftsår för vilket det obetalda beloppet påförts den återbe­
talningsskyldige. Det belopp som därvid erhålles multipliceras i sin tur

med det regleringstal som fastställts under närmast följande avgiftsår.
Motsvarande sker för varje påföljande avgiftsår till och med avgiftsåret
närmast före det under vilket den frivilliga återbetalningen sker.

69 § Extra avgift beräknas på följande sätt. Det o betalda belopp i fråga
om vilket beslut om debitering förfallit enligt 66 § m ultipliceras först med
det regleringstal som fastställts i slutet av det avgiftsår för vilket beloppet
debiterats den återbetalningsskyldige. Det belopp som därvid erhålles

multipliceras i sin tur med det regleringstal som fastställts under närmast

följande avgiftsår. Motsvarande sker för vaije följande avgiftsår till oc h

med året närmast före det under vilket den återbetalningsskyldige fyller 65

år eller, i fråga om återbetalningsskyldig som avlidit före det år när han
skulle ha fyllt 65 år, avgiftsåret två år före det under vilket han avlidit.

Vid mu ltiplikation enligt första stycket för visst avgiftsår medräknas ej

sådant belopp som på grund av frivillig återbetalning under tidigare avgifts­

år avräknats enligt 57 § tredje och fjärde styckena.

Extra avgift får icke i något fall överstiga återbetalningsbeloppet vid

närmast föregående års utgång.

85 § Belopp som någon är berättigad atl återfå enligt 74 eller 75 § men

som enligt 76 § ej återbäres på grund av att viss avgift ej erlagts räknas som
avbetalning på den obetalda avgiften.

. Sådant överskjutande belopp som avses i 74 § förs ta stycket och som ej

återbäres på grund av att den återbetalningsskyldige ej begär det jämställes

med slutlig avgift för året. Bestämmelserna i 57 § första stycket eller de
bestämmelser som avses i 57 § and ra stycket skall därvid ej tillämpas.

Denna lag träde r i kra ft den I juli 1983.

På regeringens väg nar

LENA HJELM-WALL�0N

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

1461

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.