SFS 1983:1033

831033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:1033

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utkom från trycket

den 28 december 1983

utfärdad den 15 december 1983.

' Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 10 och 12 §§ och 4 kap. 13

och 24 §§ studiestödslagen (1973:349)^ skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

10

Inkomstprövat tillägg utgår med högst 265 kronor i mån aden.

Närmare bestämmelser om inkomstprövat tillägg meddelas av regering­

en.

12 §' ' �&terbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som är

i behov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga
bestämmelser om studiehjälp.

Vid bedömandet av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel skall

för studerande som är ogift den studerandes och hans föräldrars ekonomis­

ka förhållanden och för studerande som är gift den studerandes och hans
makes ekonomiska förhållanden beaktas.

' Prop. 1983/84:40, SfU 11, rskr 86.

^ Lagen omtryckt 198 1: 579

' Senaste lydelse 19 82; 345.

Senaste lydelse 19 82: 266.

2773

¬

background image

SFS 1983:1033

Om det föreligger särskilda skäl och den studerande har brutit samban­

det med föräldraekonomin, får dock, från och med månaden efter iden

under vilken den studerande fyller 18 år, hänsyn tas enbart till den stud e­

randes ekonomiska förhållanden.

4 kap.

13 §' Studiemedel utgår med 8,06 procent av basbeloppet för vaije hel,

sammanhängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studie­

medel. Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltids­

studerande 30 dagar.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om ej annat följer av 14, 16,

17. 19. 22 eller 25 §.

24

I studiemedel ingår studiebidrag. Barnlillägg utgår dock endast i

form av återbetalningspliktiga studiemedel.

För vatje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstu­

derande och om 30 dagar för deltidsstuderande utgör studiebidraget 121

kronor. Om studiemedlen för denna tidsperiod enligt 10, 13 , 16, 17, 19 och
21-23 §§ u tgår med lägre belopp än 8,06 procent av basbeloppet utgör

studiebidraget dock endast så stor del av 121 kronor som svarar mot
förhållandet mellan det belopp som utgår och 8,06 procent av basbeloppet.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. �&terstoden utgör

återbetalningspliktiga studiemedel.

1. Denna lag träde r i kraft s åvitt avser 4 kap. 13 och 24 §§ den 1 januari

1984, 3 kap. 10 § den 1 april 198 4 och i övrigt den 1 juli 1984.

2. Har i beslut om studiemedel för tid, som helt eller delvis infaller

under första kalenderhalvåret 1984, 4 k ap. 13 och 24 §§ tillämpat s i dess a
paragrafers äldre lydelse, har den studerande dock rätt till studiebidrag och

återbetalningspliktiga studiemedel för första halvåret 1984 med de bel opp
som skulle ha utgått om bestämmelserna i d essa paragrafer tillämpats i
deras nya lydelse.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

2774

^ Senaste lydelse 1982; 266.
'' Senaste lydelse 198 2; 266.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.