SFS 1983:941

830941.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:941

Lag

Utkom Iran trycket

0111 ändring i studiestödslagcn (1973:349);

den 2! december 1983

2436

utfärdad den 8 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 5 S studiestödslagen

(1973: 349)- skall ha nedtin angivna lydelse.

3 kap.
5 §"^ Studiehjälp utgår för sådan del av läsår under vilken den studerande

bedriver studier.

Studiehjälp i form av återbetalningspliktiga studiemedel utgår även för

tid un der vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 13-1 9 S§,
om ej annat följer av bestämmelser som regeringen m eddelar.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i an dra

stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett ka ­

lenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstu­

derande, om int e annat följer av föreskrifter som meddelas av rege ringen
eller myndighet som regeringen bestämmer.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läs år anses omfatta

det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som re ge­

ringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de
kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som re ge­
ringen uts er.

' Prop, 1983/84:4, SfU 9, rsk r31.

- Lagen omtryckt 1981:579.

' Senaste lydelse 1983:272.

IrZ

⬢ jr

b

t"}

fd'

EtLi

151

¬

background image

1

1

Denna lag träder i kraft den I j anuari 1984. Föreskrifter som avses i 3

SFS 1983:941

kap. § tredje stycket i dess nya lydelse fär gälla studieh jälp även för sista

, kalenderhalvåret 1983.

På regeringens vägnar

LENA HJE LM-WALL�0N

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.