SFS 1988:141

880141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:141

Utkom från trycket

den 19 april 1988

Lag

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 7 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 3 § studiestödslagen

(1973; 349)^ skall ha följande lydelse.

9 kap.

3 § En fordran på studiestöd kan inte överlåtas.

En fordran på studiehjälp eller studiemedel får inte tas i anspråk genom

utmätning eller införsel. Andra fordringar på studiestöd kan utmätas och

tas i anspråk genom införsel i den ordning och i den omfattning som anges i

7 kap. och 15 kap. utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198 8.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

' Prop. 1987/88:59, LU 1 5, rskr. 140.

^ Lagen omtryckt 1987:303.

IL'/

!IJ

fe

It;,

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.