SFS 1989:201

890201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:201

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

Utkom från tryck et

den 23 maj 1989

Utfärdad den 11 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om studiestödslagen

(1973:349)^

dels att 3 kap. 7 och 12 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 5 §, 6 kap. 1, 5 och 8 §§, 9

kap. 2 och 6 §§ samt punkt 8 i övergångsbestämmelserna till lagen

(1975; 359) om ändring i nämn da lag skall ha följande lydelse,

delsan det i övergångsbestä mmelserna till lagen (1988; 877) om ändring

i nämnda lag skall införas två nya punkter, 2 a och b, av följande lydelse.

3 kap.
7

Inackorderingstillägg utgår med lägst 890 och högst 1 790 krono r i

månaden till studerande som behöver inackordering. Närmare föreskrifter

om inackorderingstillägg meddelas av regeringen eller den myndighet som

regeringen utser.

12 § ⬢* Studielån kan beviljas studerande som är i behov av studiehjälp

utöver dem som han fått med stöd av övriga bestämmelser om studiehjälp.

Vid bedö mandet av behovet av studielån skall för studerande som är

ogift den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden och
för studerande som är gift den studerandes ekonomiska förhållanden

beaktas.

Om det föreligger särskilda skäl och den studerande har brutit samban-

' det med föräldraekonomin, får dock, från och med månaden efter den

I; under vilken den s tuderande fyller 18 år, hänsyn tas enbart till den stu de-

rändes ekonomiska förhållanden.

4 kap.

V 3 § Studiemedel får ej beviljas för tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd

enligt 7 kap . redan har beviljats.

: 'Prop. 1988/89:100 (bil, lOp. E 5). SfU15. rskr. 173.

I Lagen omtryckt 198 7:303.

' Senaste lydelse 1988:270.

Senaste lydelse 1988:877.

¬

background image

SFS 1989:201

Beviljas studerande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid for vilken den

studerande redan har beviljats studiemedel, får den studerande ej uppbära
studiemedlen for denna tid. Har den studerande redan uppburit studieme­

del for sådan tid gäller 7 kap. 20 §.

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras for tid for vilken utbild­

ningsarvode under lärarutbildning, utbildningsbidrag under arbetsmark­

nadsutbildning eller utbildningsbidrag for doktorander utgår, om ej annat

följer av bestämmelse som regeringen meddelar.

Studiemedel utgår inte för tid f�r vilken den studerande fullgör tjänstgö­

ring enligt värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri

tjänst, civilförsvarslagen (1960:74) eller lagen (1980:1021) om militär

grundutbildning för kvinnor eller fullgör utbildning till reservofficer.

5 kap.

I 5 §' Korttidsstudiestöd utgör 50 kronor for varje timme.

6 kap.
1 § Intematbidrag kan utgå till studerande som deltar i utbildning av det
slag som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.

Is

Intematbidrag utgör 250 kronor för varje dygn.

8

Har en facklig organisation ansökt om intematbidrag f�r fördelning

mellan vissa arbetstagar e gäller följande särskilda bestämmelser.

1. Bidraget får utgå till den fackliga organisationen i stället för till den

studerande.

2. Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och

logi för den s tuderande.

3. För varje kurs får bidragen dock aldrig beräknas till högre belopp än

som motsvarar 250 kronor i geno msnitt för varje dygn och varje studeran­

de som har rätt till bidr aget.

9 kap.

2

Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt be­

lopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått
genast återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande .

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på ,

sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 15-

19 §!?, 4 kap. 28 �35 §§ eller 7 kap. 17 § och de bestämmelser som ang es

där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap ,

31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 ka p.

282

^ Senaste lydelse 1988:270.

Senaste lydelse 1988:270.

^ Senaste lydelse 1988: 270.

" Senaste Ivdcisc 1988:1269.

¬

background image

Sådan s tuderande, som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar

SFS 1989:201

'^étaihingsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

På studielån enligt 3 k ap., på stu diemedel enligt 4 kap. och på särskilt

vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som återkrävs enligt första eller andra styc­
ket utgår ränta från den dag när medlen uppburits efter en räntesats som
vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsrän­
ta. På and ra former av studiestöd som återkrävs enligt denna paragraf
utgår ränta enligt samma räntesats från den dag som infaller en månad

efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan den
återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet a tt betala

räntan.

I samband med återkrav får också tas ut avgift för avisering enligt

föreskrifter som regeringen medde lar.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen b estämmer får med­
dela föreskrifter om försöksverksamhet i fråga om stud iestöd enligt denna
lag. 1 sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelser i lagen.

Försöksverksamheten får dock inte innebära försämringar i fråga om

forutsättningarna f�r studiestöd som har beviljats en studerande enligt
lagens bestämmelser.

Försöksverksamhet får avse även korttidsstudiestöd och internatbidrag

på andra villkor än som föreskrivs i 5 resp. 6 kap.

8.' Under år för vilket stu diestöd i an nan form än korttidsstudiestöd

och intern atbidrag utgår till den studerande med stö d av de nya bestäm­

melserna är den studerande ej skyldig att erlägga ränt a eller amortering på

studielån som han fått enligt studiehjälpsreglementet (1964:402). Ränta

på studielån, som belöper på sådant år, erläggs med lika stora annuiteter

under den i amorterin gsplanen f�r lånet fas tställda amorteringstiden.

2 a.'® För den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter skall

årsbeloppet for ett avgiftsår (avgiftsår d), utan hinder av bestämmelserna
om återbetalningstid i 8 kap. 5 § och beräkning av årsbelopp i 8 kap. 24 §,

beräknas på det sätt som anges i 8 kap. 25 § första stycket och 26 § första

och andra styckena, om den återbetalningsskyldige under närmast föregå­
ende avgiftsår (avgiftsår c)

1. frivilligt återbetalat minst 1 000 kronor,
2. fått befrielse från del av kv arstående återbetalningsskyldighet enligt 8

kap. 60 § med minst I 000 kronor, eller

3. fått återbetalningspliktiga studiemedel återkrävda enligt 9 kap. 2 §

med minst 1 000 kronor.

Vid tillämpningen av första stycket får årsbeloppet inte beräknas till

högre belopp än som eljest skulle ha beräknats.

Hänvisningarna till studiestödslagen i första stycket avser lagen i dess

lydelse före den 1 januari 1989.

2 b." �&terbäring enligt 8 kap. 74 § i dess lydelse före den 1 januari 1989

skall ske endast om det belopp som den återbetalningsskyldige erlagt

'Till 1975:359.

: 11111988:877.

''Tilli988;877.

¬

background image

SFS 1989:201

\

- v X*) V?

⬢V:;»

V»-

såsom preliminär avgift överstiger motsvarande slutlig avgift med minst H

100 kronor.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § samt övergångsbestämmel­

serna 2 a och b till lagen (198 8:877) om ändring i studiestödslagen den 1

januari 1990, samt i övrigt den 1 juli 1989.

�vergångsbestämmelsen 2 b till lagen (19 88:877) om ändring i studie­

stödslagen tillämpas första gången i fråga om bestämmande av slutlig
avgift för avgiftsåret 1990.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.