SFS 1990:704

900704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i st udiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 6 §, 4 kap. 13, 16, 19 och

24 §§ och 8 kap. ] l § studiestödslage n (1973:349)^ samt punkt 5 i ö ver­

gångsbestämmelserna till lagen (198 8:877) om ändring i nämnda lag skall

ha följande lydelse.

3 kap.

I 6 §' Studiebidrag utgår med 750 kronor i mån aden.

SFS 1990:704

Utkom från trycke t

den 26 juni 1990

4 kap.

13 §⬢" Studiemedel utgår med 10,00 procent av basbeloppet för varje hel,
sammanhängande tidsperiod för vilken den st uderande har rätt till studie­

medel. Ti dsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för del­
tidsstuderande 30 dagar.

Vad som sägs i första stycket g äller endast om inte något annat följer av

16, 19, 22 eller 25 §.

16

För en heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 §

första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar med

en artondel av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret

som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbeloppet,

nämligen

Antal hela, sammanhäng­

ande tidsperioder om

15 dagar för vilka stud ie­

medel skall utgå unde r
kalenderhalvåret
högst 2

3
4
5
6
7
8
9

lägst 10

Del av basbeloppet

januari �
juni

155 procent
145 procent

125 procent

110 procent
100 procent

85 procent

75 procent
65 procent
55 procent

juli-

december

155 procent

145 procent

125 procent

110 procent

100 procent

95 procent

85 procent

85 procent

70 procent

!0-

' Prop, 1989/90: 147, srU26. rskr. 348.

' Lagen omtryckt 1987:303,

' Senaste lydelse 19 89: 695.

' Senaste lydelse 1988 :877,

' Senaste Ivdelsc 1990:20 9.

1319

¬

background image

SFS 1990:704

19 §'⬢ För en deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett

kalenderhalvår enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande
tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes

inkomst under kalenderhalvåret som överstiger n edan, för skilda perioder
angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sam manhäng­

ande tidsperioder om 30 da­
gar för vilka studie medel
skall utgå und er kalender­

halvåret

1
2
3

4

lägst 5

Del av basbeloppet

180 procent

170 procent

160 procent

150 procent

140 procent

24 §' Studiebidraget utgör 2,96 procent av basbeloppet för varje hel,

sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och om

30 dagar för deltidsstuderande. �r den studerande för denna tidsperiod
enligt 10, 13, 16, 19 och 21-23§§ inte berättigad till fullt studiemedel

skall av minskningen så st or andel falla på studiebidraget som detta bidrag

utgör av fullt studiemedel.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. �&terstoden ut­

gör studielån.

iXiinai

Vift'D i

8 kap.

H §" Den som tidigare uppburit studielån för studier enligt 4 kap. 2§

kan befrias från att åt erbetala viss del av dessa lån om han under minst tre

terminer erhållit studielån för studier enligt 4 k ap. 1 §. Sådan befrielse får

avse högst sex terminer och för varje termin uppgå till hälften av studiel å­

net under terminen.

5.^ De nya föreskrifterna i 8 kap. 11 § om befrielse från att återbetala

studiemedel för kommunal eller statlig vuxenutbildning eller för annan
gymnasial utbild ning eller utbildning vid folkhögskola skall gälla också för

sådana studiemedel som den återbetalningsskyldige har erhållit enligt äld­

re bestämmelser för studier efter år 1983. Vid tillämpningen av 8 kap. 11 §

skall därvid återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 kap. 1 § anses lika

med studielån.

Har den återbetalningsskyldige redan beviljats befrielse enligt de äldre

föreskrifterna kan han få ytterligare befrielse så att det sammanlagda

avskrivningsbeloppet per termin uppgår till hälften av det återbetalnings­

pliktiga studiemedlet under terminen.

1320

'' Senaste lydelse 1990:209.

' .Senaste lydelse 1990; 209.

" Senaste lydelse 1988:877.

"Till 1988:877.

¬

background image

träder i kraft, i fråga om 3 kap. 6 § samt 4 kap. 13, ! 6, 19 och

SFS 1990:704

' övrigt den 1 juli 1990.

Bestämmelserna i 4 kap. 13, 16, 19 och 24 §§ i paragrafernas nya lydelse

tillämpas första gängen i fråga om studiemedel som beräknas för år 1991

med ledni ng av basbeloppet för samma år.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Erik Tersmcden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.