SFS 1992:632

920632.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:632 Lag

Utkom från trycket

0111 ändring i studiestödslagcn (1973:349);

den 23 juni 1992

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagen beslut' föreskrivs att 8 kap. 16 § studiestödslagen

(1973:349)^ skall ha följande lydelse.

8 kap.
16

�&rsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har betalats

inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller
utslag. Dröjsmålsavgift enligt uppbördslagen (1953:272) tas inte ut.

�&rsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom

utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betal­
ningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas även vid

utmätning av avgiftsbelopp som påförts enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PER UNCKEL

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

1330

' Prop. 1991/92:93. SkU19, rskr. 269 .

- La gen omtryckt 1987:303.

' Senaste lydelse 1988:877.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.