SFS 1978:220

780220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:220

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

uikom ivän trycket

den 23 m;u 1978

utfärdad den 20 april 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 7, 10 och 11 §§ ,4 kap. 14

och 40 §§, 5 kap. 3 och 4 §§ samt 6 kap. 4, 5 och 6 §§ studiestöd slagen
(1973; 349)^ skall ha n edan angivna lydelse.

3 kap.
7 §" Inackorderingstillägg utgår med 260 kronor i månaden til l studerande
som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom rätt till fria hem­

resor enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller
myndighet som regeringen utser.

I 10 § Inkomstprövat tillägg utgår med högst 105 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om inkomst prövat tillägg meddelas av regering­

en.

I 11 §⬢⬢ Behovsprövat tillägg utgår med högst 175 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av regering­

en.

4 kap.
14 § Har den studerande vårdnaden om barn som e j fyllt 16 år eller är

han skyldig att till fullgörande av lagstadgad underhållsskyldighet utge un­

derhållsbidrag till barn som ej fyllt 16 år, förhöjas det belopp som den stu­
derande har rätt till enligt 13 § första stycket med barntillägg. Till ägget ut­

går för varje barn med 1,39 procent av basbeloppet för varje hel, samman­
hängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och med 2,78 pro­

cent av basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 30 da­

gar för deltidsstuderande.

�ven om båda föräldrarna enligt för sta stycket har rätt till barntillägg,

utgår endast ett barntillägg. Detta utges till fadern, eller, om fö räldrarna är

ense därom, till modern. �r en av föräldrarna skyldig att utge underhållsbi­
drag som avses i första stycket, utges dock tillägget alltid till den ne. Om
synnerliga skäl föreligger, får barntillägg utgå til l envar av föräldrarna.

Har studerande, som enligt första och andra styckena har rätt till barn­

tillägg på grund av att han är skyldig att utge underhållsbidrag till ett barn,
tidigare på samma grund erhållit barntillägg för samma barn, utgår det nya
barntillägget endast om han visar at t han har betalat ut det barntillägg, som

senast har beviljats, till den som har vårdnaden om barnet.

' Prop. 1977/78; 100 (bil. 12 p. F 2), SfU 1 8, rskr 187.

Lagen omtryckt 1975:359.

Senaste lydelse 1977; 146.

⬢' S enaste lydelse 1977; 146.

371

¬

background image

SFS 1978:220

40 § Studerande till vilken barntillägg utgätt för ett barn enligt 14 i? första
cich an dra stvckena pä grund av att han är skyldig att utge underhållsbidrag

till barnet skall överlämna det belopp som han erhåller i bar ntillägg till den
som har \ ardnaden om barnet.

\'id tillämpning a\ första siveket anses utgående studiemedel i första

hand utgöra barntilUigg.

5 kap.

3 § Timstudiestöd utgår för

1. studietimme under vilken den studerande är närvarande och på grund

därav förlorar arbetsinkomst för en timme,

2. timme för vilken den studerande förlorar sin arbetsinkomst på grund

av resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.

Timstudiestöd enligt första stycket 1 får under ett budgetår utgå till sam­

ma studerande för högst 70 studietimmar. Utgår till den studerande timstu­

diestöd enligt såväl första stycket 1 som första stycket 2 får timstudiestöd

under budgetåret utgå för högst 90 timmar. Timstudiestöd enligt första

stycket 2 ut går dock för högst två timmar för varje studietillfälle.

Studietimme omfattar det antal minuter som bestämmes av regeringen

eller myndighet som regeringen utser.

4 §⬢' Timstudiestöd utgör 25 kronor för studietimme enligt 3 § första
stycket 1 och för timme enligt 3 § första stycket 2.

6 kap.

4 § Inkomstbidrag utgai för varje dygn

1. under vilket den studerande deltager i äm neskurs och på grund därav

förlorar sin arbetsinkomst.

2. under vilket den studerande reser till e ller från den plats där ämnes­

kurs äger rum och på grund därav förlorar sin arbetsinkomst för detta

dygn.

Inkomstbidrag enligt första stycket 1 får utgå till samma studerande för

högst tio dygn under ett budgetår. Utgår inkomstbidrag till e n studerande

enligt såväl första stycket I som första stycket 2 får inkomstbidrag utgå för

högst tolv dygn under ett budgetår.

5

Internatbidrag utgår för varje dygn

1. under vilket den studerande deltager i ämn eskurs och pä grund därav

har sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi i sa mband med kur­

sen som är av betydelse.

2. under vilket den studerande reser till el ler från den plats där ämnes-

kursen äger rum och på g rund därav har sådana särskilda kostnader lör re­

sa, kost eller logi so m är av betydelse.

Internatbidrag enligt första stycket I fåi utgå till samma studerande tor

h()gst tu) dygn under ett budgetår. Utgår internatbidrag till en studerande

372

'' Senaste lydelse 1977: 146

.'⬢ -v

¬

background image

enligt såväl första stycket 1 som f örsta stycket 2 får internatbidrag utgå för

SFS 1978:220

högst tolv dygn under ett budgetår.

6 §" Inkomstbidrag utgör 125 kronor för varje dygn.

Internatbidrag utgör 125 kr onor för varje dygn.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1978.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

" Senaste lydelse 19 77; 146.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.