SFS 1979:443

790443.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 31 maj 1979.

SFS 1979:443

Utkom från trycket

den 19 juni 1979

Enligt riksdagens besIuU föreskrivs att 3 kap. 12 § studiestödslagen

(1973: 349)=^ skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

12 § �&terbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som är i

behov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga bestäm­
melser om studiehjälp.

Vid bed ömandet av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel skall

för studerande som är gift beaktas hans och hans makes ekonomiska för­

hållanden.

Vid bedö mandet av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel skall

för studerande som är ogift beaktas

I. den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden, om

den studerande fyller högst 17 år under det kalenderår, då läsåret börjar.

» Prop. 1978/79:153, SfU 20, rskr 319.

^ Lagen omtryckt 1975: 359.

967

¬

background image

SFS 1979:443

2. den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden, om

den studerande fyller lägst 18 år under det kalenderår, då läsåret börjar,

och inte har brutit sambandet med föräldraekonomin,

3. den studerandes ekonomiska förhållanden, om den studerande fyller

lägst 18 år under det kalenderår, då läsåret börjar, och har brutit samban­
det med föräldraekonomin.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.