SFS 1979:442

790442.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:442

Utkom från trycket

den I9juni 1979

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 23 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)2

dels att 3 kap. 14 §, 4 kap. 29 §, 7 kap. 17 § och 9 kap. 2 § samt rubriken

närmast före 7 kap. 17 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i 17 ka p. skall införas en ny paragraf, 17 a §, av nedan angivna

lydelse.

3 kap.

14 § �&terbetalningspliktiga studiemedel utgår för sjukperiod som infaller

under den del av ett kalenderhalvår som utgör den studerandes studietid,

förutsatt att

1. sjukperioden ej omfattar hela den studerandes studietid under kalen­

derhalvåret,

2. den studerande under någon del av kalenderhalvåret bedriver sina

studier.

För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår återbetal­

ningspliktiga stu diemedel dock endast om den studerande ingett ansökan

om sådana medel dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger, kan stude­

rande beviljas återbetalningspliktiga studiemedel även för sådan sjukpe­

riod.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver stu­

dier som berättigar till återbetalningspliktiga studiemedel enligt detta kapi­

tel utgår studiemedel endast för sjukperiod som infaller efter det den stude­

rande har påbörjat studierna.

' Prop. 1978:79:162, SfU 21, rskr299.

^ Lagen omtryckt 1975: 359.

965

¬

background image

SFS 1979:442

4 kap.

29 § Studiemedel enligt 13, 14, 16, 17, 19 och 21-25 §§ utgår för sjukpe­

riod som infaller under den del av ett kalenderhalvår som utgör den stude­
randes studietid, förutsatt att

1. sjukperioden ej omfattar hela den studerandes studietid under kalen­

derhalvåret,

2. den studerande under någon del av kalenderhalvåret bedriver sina

studier.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver stu­

dier som berättigar till studiemedel enligt detta kapitel utgår studiemedel

endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat
studierna.

Med stöd av första stycket har studerande rätt till studiemedel för större

del av två på varandra följande kalenderhalvår än sex månader endast om
särskilda skäl föreligger.

7 kap.

Vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel under sjukdom

m. m.

17 §3 För tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt
oförmögen att bedriva sina studier utgår vuxenstudiebidrag och återbetal­

ningspliktiga studiemedel för sjukperiod som infaller under den del av det

eller de kalenderhalvår för vilka den studerande har beviljats vuxenstudie­
stöd. Bestämmelserna i 4 kap. 28 och 30-35 §§ skall tillämpas.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver stu­

dier som berättigar till särskilt vuxenstudiestöd enligt detta kapitel utgår

vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel endast för sjuk­
period som infaller efter det den studerande har påböijat studierna.

Utgår sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller

motsvarande ersättning enligt annan författning för tid under vilken den

studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vuxenstudiebidraget minskas

med det belopp som har utgått i sjukpenning eller sådan ersättning f�r sam­
ma tid.

17 a § Studerande har rätt att behålla vuxenstudiebidrag och återbetal­

ningspliktiga studiemedel vid

1. ledighet för tillfällig vård av barn i samma omfattning som enligt 4

kap. 8 och 9 §§ lagen (1962: 381) om allmän försäkring gäller för rätt till för­

äldrapenning,

2. ledighet för fullgörande av uppdrag i ele vorganisation under samman­

lagt högst tio dagar under ett kalenderår och

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt.

Utgår föräldrapenning enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring för

tid under vilken den studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vuxen­
studiebidraget minskas med det belopp som har utgått i föräldrapenning

för samma tid.

966

^ Senaste lydelse 1975:1 186.

¬

background image

9 kap.

SFS 1979:442

2 § Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp
och har han insett eller bort inse detta, kan vad f ör mycket utgått genast
återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på
sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap.
13-19 §§, 4 k ap. 28-35 §§ eller 7 kap. 17 § och d e bestämmelser som an­

ges där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 7

kap. 17 a §.

På studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7

kap. som återkräves enligt första eller andra stycket utgår ränta från den

dag när medlen uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två

procent överstiger normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. Om

särskilda skäl föreligger, kan återbetalningsskyldig befrias helt eller delvis
från skyldighet att erlägga räntan.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.