SFS 2018:69 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2018:69 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
180069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 8 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 7 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

3

Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familje-

förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av
studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska med-
borgare, om de är

1. gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forsk-

ningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för
forskning,

2. familjemedlemmar till en gästforskare som avses i 1 och har uppehålls-

tillstånd i Sverige,

3. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som har ett EU-blåkort

enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och själva har uppehållstill-
stånd och ska studera i Sverige,

4. innehavare av ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för

längre vistelse enligt 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen, om tillståndstiden
överstiger nio månader, eller

5. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som avses i 4 och har

uppehållstillstånd i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om vill-
kor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern
förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2013:608.

SFS 2018:69

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018