SFS 2018:69 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2018:69 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
180069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 8 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 7 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

3

Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familje-

förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av
studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska med-
borgare, om de är

1. gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forsk-

ningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för
forskning,

2. familjemedlemmar till en gästforskare som avses i 1 och har uppehålls-

tillstånd i Sverige,

3. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som har ett EU-blåkort

enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och själva har uppehållstill-
stånd och ska studera i Sverige,

4. innehavare av ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för

längre vistelse enligt 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen, om tillståndstiden
överstiger nio månader, eller

5. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som avses i 4 och har

uppehållstillstånd i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om vill-
kor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern
förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2013:608.

SFS 2018:69

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar