SFS 1994:438 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 1994:438 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
SFS 1994_438 Lag om ändring i studiestödslagen (1973_349)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

782

1

Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319.

2

Lagen omtryckt 1987:303.

3

Senaste lydelse 1988:877.

SFS 1994:438 Lag

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 25 § studiestödslagen

(1973:349)2 skall ha följande lydelse.

8 kap.

25 §3 Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om återbetalning
av studielån får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Nämndens beslut skall dock gälla omedelbart, om nämnden inte be-

stämmer något annat.

Utkom från trycket

den 7 juni 1994

background image

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av

Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser.

Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 1994:438

På regeringens vägnar

PER UNCKEL

783

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.