SFS 1994:2082 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 1994:2082 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
SFS 1994_2082 Lag om ändring i studiestödslagen (1973_349)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

7275

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöUl, rskr. 1994/95:78.

2

Lagen omtryckt 1987:303.

3

Senaste lydelse 1991:924.

SFS 1994:2082
Utkom från trycket
den 11 januari 1995

Lag
om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 §, 8 kap. 1 a och 6 §§

studiestödslagen (1973:349)2 samt punkten 2 e i övergångsbestämmelser-
na till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 §3 Studiemedel får inte beviljas för tid för vilken studiehjälp enligt

3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats.

Beviljas studerande studiehjälp eller särskilt vuxenstudiestöd för sådan

tid för vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den
studerande ej uppbära studiemedlen för denna tid.

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras för tid för vilken utbild-

ningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag för
doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen
meddelar.

background image

SFS 1994:2082

Studiemedel utgår inte för tid för vilken den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
officer.

8 kap.

1 a §4 Regeringen får föreskriva att ränta inte skall utgå på studielån
under den tid då låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

6 §5 �&rsbeloppet får sättas ned

1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, sär-

skilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildnings-
bidrag under arbetsmarknadsutbildning, utbildningsbidrag för doktoran-
der eller fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reservofficer,

2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan

beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har
beräknats,

3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som ligger

till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn till omstän-
digheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på den
taxeringen, eller

4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.
Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att den

omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre än
ett år, får nedsättning ske tills vidare.

2 e6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva
att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå eller skall sättas ned för
avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär stu-
diehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa, utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller
utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning
än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör
utbildning till reservofficer.

Magnus Widebeck
(Utbildningsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1994:1095.

5

Senaste lydelse 1993:220.

6

Till 1988:877. Senaste lydelse 1993:220.

7276

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tilläm-

pas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om
militär grundutbildning för kvinnor.

På regeringens vägnar

CARL THAM

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.