SFS 2020:199 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2020:199 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
SFS2020-199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § och 3 kap. 24 § studie-
stödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §
2 Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen också meddela föreskrifter om studerandes
rätt till studiehjälp vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård,
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, eller
4. vid extraordinära händelser i fredstid.

3 kap.
24 §
3 Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen också meddela föreskrifter om studerandes
rätt till studiemedel vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård,
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, eller
4. vid extraordinära händelser i fredstid.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199.

2 Senaste lydelse 2012:160.

3 Senaste lydelse 2012:160.

SFS

2020:199

Publicerad
den

4 april 2020

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.