SFS 2001:67 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2001:67 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
010067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 22 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 § och rubriken närmast

före 1 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395) skall ha följande lydelse.

1 kap.

Medborgare i annat EU/EES-land eller Schweiz

4 §

Utländska medborgare som på grund av anställning eller etablering

som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga om sociala
förmåner från

1. EG-rätten,
2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena

sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,

skall när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag jämställas med

svenska medborgare under de förutsättningar som anges i föreskrifter av re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller
make, sambo och barn samt andra familjemedlemmar till sådana utländska
medborgare.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.

SFS 2001:67

Utkom från trycket
den 13 mars 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.