SFS 2020:451 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2020:451 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
SFS2020-451.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen
(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.
25 §
2 Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det
lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för att

delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

3. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

socialförsäkringsbalken,

4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionsnedsättning,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt

anpassade för personer med funktionsnedsättning, och

� studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning,
5. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska,

6. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller

7. studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om

den studerande är eller har varit anställd som doktorand.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

1 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300.

2 Senaste lydelse 2017:589.

SFS

2020:451

Publicerad
den

6 juni 2020

background image

2

SFS

2020:451

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som administre-

ras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för studier inom särskild
utbildning för vuxna och som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.