SFS 2006:656 Lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2006:656 Lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
060656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:170) om ändring i
studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:170) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.

25 § Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det
lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
3. utbildningsbidrag för doktorander,
4. rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till

vuxenstuderande,

5. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller

6. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas av
a) Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisa-

tion med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsupp-
gifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,

b) Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller
c) Sametinget.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om

den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har
haft utbildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen el-
ler den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utländsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke.

1 Prop. 2005/06:134 och 2005/06:159, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06 305.

SFS 2006:656

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:656

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i

första stycket.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Nils Cederstierna
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.