SFS 2002:1108 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2002:1108 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
021108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1999:1395)

dels

att 2 kap. 6 §, 3 kap. 9 § och 4 kap. 12 § skall ha följande lydelse,

dels

att punkt 5 a i övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Studiehjälp får lämnas för de delar av ett läsår då den studerande bedri-

ver studier. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att studiebidrag och extra tillägg får lämnas även för annan tid.
Bestämmelser om studiehjälp under sjukdom och ledighet finns i 10 §.

Studiehjälp beräknas bara för hela, sammanhängande tidsperioder under

ett kalenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för del-
tidsstuderande, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer föreskriver något annat.

Det får bestämmas av regeringen eller den myndighet som regeringen be-

stämmer hur många dagar ett läsår skall anses omfatta vid tillämpningen av
detta kapitel och hur dessa dagar skall fördelas på kalenderhalvåren.

3 kap.

9 §

2

Trots vad som anges i 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån

begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och
med det kalenderår då den studerande fyller 41 år.

Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån skall räk-

nas in i det sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån
som har lämnats för studier på grundskolenivå. Vad gäller studielån som har
lämnats för studier i någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra
stycket skall hälften av antalet veckor räknas in.

Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande pe-

riod skall rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den stude-
randes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som
skall anses vara en sammanhängande period.

1

Prop. 2002/03:1, utg.omr. 15, bet. 2002/03:UbU2, rskr. 2002/03:63.

2

Senaste lydelse 2001:304.

SFS 2002:1108

Utkom från trycket
den 30 december 2002

background image

2

SFS 2002:1108

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

�&lder som uppnås

Antal veckor

under kalenderåret

41 år

220

42 år

200

43 år

180

44 år

160

45 år

140

46 år

120

47 år

100

48 år

80

49 år

60

50 år

40

4 kap.

12 §

Efter ansökan av låntagaren får årsbeloppet sättas ned enligt bestäm-

melserna i 13�18 §§. Nedsättning med stöd av 13 § 1 får dock ske utan ansö-
kan av låntagaren.

5 a.

3

Vid bedömningen av om studielån får lämnas enligt 3 kap. 9 § i den

nya lagen, skall trots vad som sägs i punkten 5 inte räknas in studielån och
återbetalningspliktiga studiemedel som har beviljats för studier på grund-
skolenivå. Vad gäller studielån som har lämnats för studier i någon annan
sådan utbildning som avses i 4 kap. 2 § eller 7 kap. 1 § i den gamla lagen
skall hälften av tiden räknas in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2001:304.

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.