SFS 2006:1474 Lag om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2006:1474 Lag om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
061474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen
(2006:170) om ändring i studiestödslagen
(1999:1395);

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:656) om ändring i
lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) skall ha föl-
jande lydelse.

3 kap.

25 §

2

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
3. utbildningsbidrag för doktorander,
4. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller

5. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas av
a) Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisa-

tion med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsupp-
gifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,

b) Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller
c) Sametinget.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om

den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har
haft utbildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utländsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i

första stycket.

1 Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53.

2 Senaste lydelse 2006:655.

SFS 2006:1474

Utkom från trycket
den 22 december 2006

background image

2

SFS 2006:1474

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.