Försäkringsinspektionens kungörelse (1983:1127)om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1983:1127
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS nr:

1983:1127
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1983-12-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr. o. m. den 1 februari 1984 skall ökas enligt följande:
   1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
  1973. 
1.1 Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr SFS
  1973:216, 217 och 1981:1193). 
1.2 Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av
  statsmedel utgår inte (jfr SFS 1973:218 och 1981:1214). 
1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig
  skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, 
  utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195). 
Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1984.
   2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
  1973. 
2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor
  enligt lagen (1973:213 och 1981:1194) om ändring av 
  skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 
  1984 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts 
  senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. 
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.