SFS 1981:823

810823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:823

ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa

utkom från trycket

ansvarslivräntor;

den 8 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981 .

Enligt riksdagen s beslut' föreskrivs att 11 § lagen (1973 :214) om tillägg

till vissa ansvarslivräntor, skall ha nedan angivna lydelse.

11 § Fordran hos försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får ej

utmätas.

Bestämmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebelopp en­

ligt vad som föreskrives i 7 kap. utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut g äller 5

kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(J US tit ied epartemen te t)

Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen