SFS 1981:1195

811195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1195

om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa

ytkom från trycket

ansvarslivräntor;

den 21 december 1981

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973: 214) om till-

lägg till vissa ansvarslivräntor

dels att i 6 o ch 12 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regering­

en",

dels att 5 § skall ha nedan angivna lydelse.

5 § Indextillägg enligt denna lag utgår från och med den 1 janu ari året

närmast efter det år då basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för­

säkring för december månad med minst fem procent överskridit basbelop­

pet för december 1972. Ytterligare indextillägg utgår varje år från och med

den 1 januari, o m basbeloppet för december månad närmast föregående år
överskridit det basbelopp som legat till grund för senaste indextillägg med

minst fem procent eller det lägre procenttal som efter ökning enligt 7 §

uppgår till minst fem. �&r 1983 och därefter följande år utgår dock indextill-

lägget i stället från och med den 1 februari varje år som basbeloppet för det

året har stigit på det angivna sättet.

Indextillägg utgår endast till livränta som fastställts före den dag från

och med vilken tillägg skall räknas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82; 50, LU 13, rskr 86.

2339

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen