SFS 1973:214

730214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:214

om äflägg tat vissa ansvaisUvräntov;
given Stockholms slott den 13 april 1973.

den 15 m aj 1973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks­

dagen', funnit gott förordna som följer.

1 § Tillägg enligt denna lag utgår till livränta som utges på grund av

ansvarsförsäkring hos svenskt försäkringsbolag eller utländskt försäk­
ringsbolag med koncession i Sverige, om den händelse som föranlett

livräntan Inträffat f�re utgången av år 1973.

Lagen gäller cj livränta på vilken lagen (1967: 663) om tillägg till

vissa trafiklivräntor, förordningen (1967: 666) om tillägg till vissa tra­

fiklivräntor, som utgår av statsmedel, ra. m. eller kungörelsen (1971; 14)

om tillägg till vissa s tatliga skadelivräntor, m. m. är tillämplig, ej heller
livränta till följd a v skada som uppkommit utomlands, om icke livränte-

tagaren vid tiden för den händelse som föranlett livräntan var svensk
medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige.

2 § Tillägg utgår i form av allmänt tillägg och indextillägg.

3 § Tillägg enligt denna lag tillkommer Jivräntetagaren som en sär­
skild förmån utöver det skadestånd som försäkringen har att täcka och

utgär även om därigenom det belopp överskrides till vilket försäkrings­

givarens ansvar är begränsat på grund av försäkringsavtalet.

4 § Allmänt tillägg till livränta, som fastställts före utgången av år

1971, utgår enligt en procentsats som utgör, om livräntan fastställts

år 1939 eller tidigare, trehimdratjugofem procent,

år 1940, tvåhundrasextiofem procent,
år 1941, tvåhundratjugo procent,
åren 1942�1947, etthundranittio procent,
åren 1948�1950, etthundrasjuttio procent,
år 1951, etthundratrettio procent,
åren 1952�1955, etthundratio procent,
år 1956 eller 1957, nittio procent,
år 1958 eller 1959, sjuttiofem procent,
år 1960 eller 1961, sextiofem procent,
år 1962 eller 1963, femtiofem procent,
år 1964, femtio procent,
år 1965, fyrtio procent,-
'u 1966, trettiofem procent,
år 1967 eller 1968, tjugofem p rocent,
år 1969, tjugo procent,

år 1970, femton procent,

år 1971, fem procent.

^ § indextillägg enligt denna lag utgår från och med den 1 januari

närmast efter det år då basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om all-

' Prop. 1973: 14, LU 8. rskr 111.

393

¬

background image

CI7Q iq73- 2 14

män försäkring för december månad med minst fem p rocent över^v .

SFS

basbeloppet för december 1972. Ytterligare mdextillägg ut går var ?

från och med den 1 januari, om basbeloppet för december månade-
mast föregående år överskridit det basbelopp som lega t till g rundT

senaste indextillägg med minst fem procent eller det läg re pr oc.,

som efter ökning enligt 7 § uppgår till minst fem.

Indextillägg utgår endast till livränta som fastställts före den dagf j

och med vilken tillägg skall räknas.

394

§ Indextillägg utgår med det procenttal med vilk et basbeloppet ökat

ller det högre procenttal som följer av 7 §. Tillägget får do ck ej över-

6
eller

_ _

_

stiga fem procent för år, räknat fran den 1 januari 1973 eller, vid til ,
lämpning av 5 § första stycket andra punkten, från den da g då scnaslc
indextillägg började utgå.

Uppkommer vid beräkning av det procenttal med vil ket in dextil äsg

skall utgå brutet tal, avrundas det till närmast lägre hela tal. Procent­

talet fastställes av Konungen eller myndighet som Konungen b estäm­
mer.

7 § Vid tillämpn ing av 5 § första stycket andra punkten och 6 § första

stycket första punkten skall det procenttal varmed basbeloppet föränd­

rats ökas med sådant procenttal som på grund av 6 § första stycket

andra punkten eller andra stycket första punkten icke beaktats vid fast­

ställande av tidigare indextillägg. Procenttalen beräknas m ed t vå d eci­

maler.

8 § Allmänt tillägg beräknas på livräntans belopp. Indextillägg beräk­

nas på livräntans belopp ökat med tillägg enligt denna lag.

9 § �ndras livräntans belopp i enlighet med vad som bestämts vid

dess fastställande, ökas eller minskas tillägg i m otsvarande män.

10 § Tillägg utges av den försäkringsinrättning som fö rvaltar liv""

tan. Ansvaret för tillägget säkerställes i den ordning som g äller för liv
räntan enligt lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse eller, om til ägga'

utges av riksförsäkringsverket, enligt motsvarande bestämmelser or

verket.

11 § Fordran hos förs äkringsinrättning pä tillägg enl igt de nna lag'

ej utmätas.

Bestämmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av li vräntebdePP

enligt vad som föreskrives i utsökningslagen (1877: 31 s. 1)-

§ Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag

av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

enna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

¬

background image

pet alla som ved erbör hava sig h örsamligen att efterrätta. T ill ytter-

SFS 1973:214

visso ha va Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kljngK sigiU bekräfta låtit.
Stockholms slott den 13 april 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

^

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen