SFS 2004:804 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor / SFS 2004:804 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
040804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa
ansvarslivräntor;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1973:214) om tillägg

till vissa ansvarslivräntor skall ha följande lydelse.

10 §

Tillägg utges av den försäkringsinrättning som förvaltar livräntan.

Ansvaret för tillägget säkerställes i den ordning som gäller för livräntan en-
ligt försäkringsrörelselagen (1982:713) eller, om tillägget utges av Försäk-
ringskassan, enligt motsvarande bestämmelser för Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:804

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.