SFS 2003:830 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor / SFS 2003:830 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
030830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa
ansvarslivräntor;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:214) om till-

lägg till vissa ansvarslivräntor

dels att 7 § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 5 och 6 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

Tillägg enligt denna lag utgår till livränta som utges på grund av an-

svarsförsäkring hos svenskt försäkringsbolag eller utländskt försäkrings-
bolag med koncession i Sverige, om den händelse som föranlett livräntan in-
träffat före utgången av år 1973.

Lagen gäller inte livränta på vilken lagen (1967:663) om tillägg till vissa

trafiklivräntor eller kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga ska-
delivräntor, m.m. är tillämplig, inte heller livränta till följd av skada som
uppkommit utomlands, om inte livräntetagaren vid tiden för den händelse
som föranlett livräntan var svensk medborgare eller utlänning med hemvist i
Sverige.

5 §

2 Indextillägg enligt denna lag utgår den 1 januari varje år som prisbas-

beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för året överskrider
prisbasbeloppet för det närmast föregående år då indextillägg utgick.

Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast efter det då

livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för
fastställandeåret.

6 §

3 Indextillägg utgår med det procenttal som prisbasbeloppet har ökat

med.

Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med

vilket indextillägg skall utgå fastställs av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre be-

stämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå.

1 Prop. 2003/04:5, bet. 2003/04:LU5, rskr. 2003/04:30.

2 Senaste lydelse 1981:1195.

3 Senaste lydelse 1981:1195.

SFS 2003:830

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

2

SFS 2003:830

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen