SFS 2010:1216 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor / SFS 2010:1216 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
101216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa
ansvarslivräntor;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1973:214) om tillägg till

vissa ansvarslivräntor ska ha följande lydelse.

5 §

2

Indextillägg enligt denna lag utgår den 1 januari varje år som pris-

basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för året över-
skrider prisbasbeloppet för det närmast föregående år då indextillägg utgick.

Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast efter det då

livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för
fastställandeåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2003:830.

SFS 2010:1216

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.