SFS 1973:470

730470.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Etun:i,

⬢Lag

SFS 1973:470

om ändring i lagen (1967: 919) om värdesäkring

utkom fr ån tr ycket

av yrkesskadelivräntor m. IH!.;

den 20 juni 1973

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 4 § lagen (1967; 919) om värdesäk­

ring av yrkesskadelivräntor m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Har livränta utgått, får hel sjukpenning som senare utgår i an­

ledning av samma skada icke understiga en trehundrasextiofemtedel av

den livränta, som efter värdesäkring enligt denna lag skulle ha utgått
till den skadade vid förlust av arbetsförmågan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

SVEN A SPLING

(L. S.)

(Socialdepartementet)

1 Prop. 1973:46, SfU 21, rs kr 197.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.