SFS 1977:268

770268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:268

Lag

Utkom fran trycket

om Uppräkning av yrkesskadelivräutor m. m.;

den 31 maj 1977

utfärdad den 28 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Denna lag gäller livränta och sjukpenning på grund av obligatorisk
försäkring enligt

1. lagen (1916: 235) om försäkring för olycksfall i arbe te,
2. lagen (1929:131) om försä kring för vissa yrkessjukdomar.

3. lagen (1937: 348) om krig sförsäkring för ombord å fartyg tjänstgöran­

de personer,

4. lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring,

5. lagen (1954: 246) om k rigsförsäkring för sjömän m. fl.

Lagen gäller ej ersättning som utgår av statsmedel eller livränta som har

bytts ut mot engångsbelopp.

2 § Livränta till fö rsäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en

Qärdedel och livränta till försäkrads efterlevande skall räknas upp med 30

procent om skadan har inträffat år 1954 eller tidigare, med 20 procent om

skadan har inträffat något av åren 1955- 1967 och med 10 procent om ska­
dan har inträffat senare. Uppräkning skall dock ske med lägst 500 kronor.

3 § Den u ppräknade livräntan anknytes till basbe loppet enligt 1 kap. 6 §

lagen (1962:381) om allmän försäkring och omräknas vid förändring av

detta. Livräntebeloppet avrundas till närmast lägre hela krontal som är
jämnt delbart med to lv.

4 § Har livränta utgått, får hel sjukpenning som senare utgår med anled­

ning av samma skada ej understiga en trehundrasextiofemtedel av den liv­
ränta som efter uppräkning och värdesäkring enligt denna lag skulle ha ut­

gått till den fö rsäkrade vid förlust av arbetsförmågan.

718

' Prop. 1976/77:64, SfU 21, rskr 201.

¬

background image

,§ Belopp varmed livränta höjes enligt denna lag skal! ej beaktas vid till-

SFS 1977:268

lampning av 17 kap. 2 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring i fråga om
den som vid utgången av juni 1977 u ppbar pension vilken enligt nämnda

lagrum hade m inskats med hänsyn till livräntan. Vad nu sagts har motsva­
rande tillämpning i f råga om den som vid utgången av juni 1977 uppbar

sjukpenning med anledning av skada för vilken livränta tidigare hade ut­
gått.

6 § Den som uppbär livränta med anledning av yrkesskada och som på

nytt blir sjuk på grund av skadan har utan hinder av äldre bestämmelser
rätt till både livräntan och sjukpenning med belopp som motsvarar hans

sjukpenning enligt 3 kap . lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Sjukpen­

ning utgår dock ej i de n mån den sammanlagda ersättningen för dag över­

stiger 90 proce nt av sju och en halv gånger det basbelopp som gällde vid
årets början, delat med trehundrasextiofem.

7 § Kostnad som föranledes av denna lag täckes av avgifter enligt 7 kap.
lagen (197 6: 380) om arbetsskadeförsäkring.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1977 men gäller ej ersättning som belö­

per på tid dessfö rinnan.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

RUNE GUSTAVSSON

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.