SFS 1967:919

670919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

iMr 919

⬢'««£⬢

L a «⬢

om värdesäkring av ^Tkesskatlcliviänloi m.

qiven Stockholms slott den lo december lOGi.

V i GUSTAF ADOLF, m ed Guds nä d c, Sy c r ^ S ^

fiiuni'

c n d e s Konung, göra v e I e r Ii g I: all ^

"

goll förordna som följer.

' Piop. T.<G7-. l.! 7; L=U (iS; Hskr -iOl.

^Lrl

t?

m.;

⬢ ',1

iy

¬

background image

1967 . Kr 919

1 §

och siokpconin, p,

2) lafcn fen W''SfMV"^ llf

domar,

lotsatorng f�~r wssa yrkessjuk-

3) lagen den H juni 1937 (nr 348) om kriosfSrsäkrin» ra.

c .

fjrlyg tjänstgörande personer,

®

for ombord å

4) lagen den 14 maj 1954 (nr 243) omyrkesskadeförsäkriTiti

5) lagen den 14 maj 1954 (nr 246) om krigsfSsäS��r^iön.8n m n

slmll följande bestämmelser gälla. 1 den mån ersättningen ej u?gr av Sals

nicdel.

Be-slämmelscrna äger ej tillämpning på sådan del av livränta som bvtts ut

mot engångsbelopp,

.2 g .

Livränta höjes med tjugofem procent om skadan inträffat år 1961 eller

tidigare, me d tjugo procent om skadan inträffat något av åren 1962�1964

ocli med tio p rocent om skadan inträffat något av åren 1965�1967.

Har I hräntan omreglerats enligt lagen den 17 juni 1955 (nr 469) angå­

ende omr egleriiig av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr

235) om försäkring för olycksfall i arbete m. m. eller höjts enligt lagen den

6 ju ni 19G2 (nr 303) om förhöjning av mssa ersättningar i anledning av yr­

kesskada m. m., lägges den omreglerade eller höjda livräntan till grund för

höjning enligt första stycket.

3 §.

Livränta utgår med belopp motsvarande produkten av det för varje tid

gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen den 25 maj 1962

allmän försäkring och det tal, beräknat med två decimaler,

hålhmtlel m ellan-livräntans belopp och basbeloppet

i a,

eller, om skadan inlräffat etter den 31 december 1968

janimri månad del år då skadan

nötmasl lägre hela krontal som Ur j.ämnt d elbar me

'

(.p

t5r

Har li vräntan höits enligt 2 §, lägges den hojda livräntan

gr

höjts

förste

iv bes

till alt utgående förmån nedsättes

beräkning enligt första stycket.

^

styckena får ej leda

Tillämpning av bestämmelserna i först

^

o.nnre uteår i anledning av

Har livränta utgått, får hel

av den livränta, som ef ter

samma skada icke undersliga en

till den skadade vid for

värdesäkring enligt denna lag .skulle ha utmalt
av arbetsförmågan.

^

.-.t, eller sjukpenning.

Föreskrift i lag eller annan

aWivräntan eller sjukpen

som avses i denna lag, gäller aven e

,

av nämnda

⬢laigcn som fö ljer av 2�^

.. . « s samt sådan hoJ

» . gy 17

lielopp v armed livränta

enh^

. j^g^Ltas vid

^en av år

cloppl^som föranledes av 3 §,

om

2 § lag en om allmän försakn^g ^ lagrum jninska ^

1^67 åt njöt pension, vilken cnlig

_ j^otsvarande ti a p

f

lill l ivräntan. Vad som nu sagts a^e

I

I'

¬

background image

200S

1967 ⬢ Nr 919 och 920

den som vid utgången av år 1967 uppbar sjukpenning i anledning av si- i

för vilken livränta tidigare utgått.

^

6 §.

'JäiJ bestridande av den kostnad för varje kalenderår, som föranledas

-

I

oT-iTTori oT-lintccrixrnrr» sin sitfitfn oft oflörr.T�~

"IV

denna lag, åligger det annan arbetsgivare än staten att erlägga proportionelu

tillägg till de avgifter som för året beräknas för honom enligt 38 och 39 R R

lagen om yrkesskadeförsäkring.

7 §.

Niinnare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av K

nungen eller, efter Konungens bemyndigande, av riksförsäkringsverket

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968 men äger icke tillämpning

på ersättning som belöper på tid dessförinnan.

°

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt eflerrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrhit och med Vårt kun"l sigill

bekräfta låtit.

'

Stockholms slott den 15 december 1967.

GUSTAF ADO:

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLLNG

V

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.