SFS 1962:303

620303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 303

Lag

om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m. m,;

given Stocldiolms sloii den 6 juni X9GS.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e J7 d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagenK funnit

göft föror dna som följer.

1 §.

Livränta eller sjukpenning på grund av obligatorisk försäkring jämlikt

1) lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försälcring för olycksfall i arbete,

2) lagen den 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjuk­

domar,

3) lagen den 11 juni 1937 (nr 348) om krigsförsäkring för ombord å

fartYg tjänstgörande personer,

4) lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring eller

ö) lagen d en 14 maj 1954 (nr 246) om krigsförsäkring för sjömän m. fl.

skall, i den mån ersättningen ej utgives av staten, förhöjas enligt vad

nedan sägs.

Vad i denn a lag stadgas om livränta skall, där %iss del av livränta utbytts

mot ett engångsbelopp, avse den del av livräntan som icke omfattas av ut­

bytet.

Livränta, som tillkommer skadad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst

Kå tiondelar eller, för tid efter utgången av den månad under vilken skadad

lyller sextiosju år, med minst tre tiondelar, skall förhöjas med trettio pro-

«nl, om s kadan inträffat år 1955 eller tidigare, med tjugu procent, därest

skadan inträffat något av åi-en 1956 eller 1957, och med tio procent, om ska­

dan intr äffat något av åren 1958 eller 1959.

Livränta, so m tillkommer efterlevande make eller annan i 20 § lagen om

Yrkesskadeförsäkring avsedd efterlevande för tid till och med den månad,

oiider vilken den ersättningsberättigade fyller sextiosju år, eller barn, fader,

looder eller adoptanl, skall jämväl förhöjas enligt vad i första stycket sägs.

' änta omreglerats enligt lagen den 17 ju� "

en utgå å den omreglerade livräntan. I fa

---Inämnda lag skall förhöjning icke utgå

-TI

,

^Y'arar mot arbetsförtjänst vilken jämlikt namnda lagrum icke be-

as vid t illämpning av 2 § sagda lag.

'

1<)G2: 119; L'U 25; Bslo- 310.

t87�fiSSOöO. So cnsli författningssamling 1962, Nr 303 30S

¬

background image

1962 . Nr 303

G/ö

nrhctsförtj:

3 §.

r

�r luV^on hcliiiftnd med två eller flera skador, som var for si g

[ill IHI l ivräniu enlt£,d naj^oii av de i I § angivna lagarna, skall

lamle av rätt liU förhöjning enligt denna lag arbctsfönn-igan

satt med det tal, som ntgor siimmun av de for de skilda skadorna

invalidilelsgradcrna.

4 b-

Har i anledning av skada ntgätt livränta enligt någon av de i l

. ^

...... m ^ i rf ."N / s

yr

o < I ^ 1 ⬢

y I

I

i

T-V

^ �. �T

T

. r

la-mrna, må senare ntgäende sjukpenning i anledning av skadan icke nn?

.r.._ .⬢\^t

TOT^ftll /lon onlio'^ l.nrron /MII

islali;

Ites h

⬢ iöilDi:

av arbetsförmågan uppgår efter förhöjning enligt denna lag.

5 §⬢

Där cj annat följer av vad ovan stadgats, skall i fråga om fö rhöjningjj.

ligl denna lag i tillämpliga delar gälla vad som finnes föreskrivet belrälb

de den ersättning, som förhöjts genom lagen.

f> §.

Till bestridande av den. kostnad för varje kalenderår, som föratiledeji',

he.stämmelserna i denna lag, åligger det annan arbetsgivare änslatenall

erliigga proportionellt tillägg till de avgifter, som jämlikt 38 och 39 §5%:

om yrkesskadeförsäkring skola för året beräknas för hononn

Angående debitering och upphörd av tillägg, som avses i första sljdel

skall Villämpas vad i sådant hänseende gäller rörande där omförniäläasv

gifter.

7 §.

.....

De närmare fure.skriftcr, som finnas erforderliga för tilkämpningen»

denna lag, meddelas av Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963 men agcr icke tilhiinpniD?'

ersällning, som belöper å lid dessförinnan.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att cficrrätta. Till

visso hava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vart KU & ⬢

bekräfta låtit.

Siockholms slott den G j uni 1DG2.

GUSTAF ADOLF

(b* S�

ViisSO!'

(Soeialdeparlcmcntct)

TORSTEN -

ynwiiiiyan

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.