SFS 2002:1073 Lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. / SFS 2002:1073 Lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.
021073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av
yrkesskadelivräntor m.m.;

utfärdad den 12 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1977:268) om uppräk-

ning av yrkesskadelivräntor m.m. skall ha följande lydelse.

5 §

Belopp med vilket livränta höjs enligt denna lag skall inte beaktas vid

tillämpning av 17 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, 12 kap.
9 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 4 kap. 4 § lagen
(1998:702) om garantipension eller 7 kap. 10 § lagen (2000:461) om efterle-
vandepension och efterlevandestöd till barn i fråga om den som vid ut-
gången av juni 1977 uppbar pension vilken enligt förstnämnda lagrum hade
minskats med hänsyn till livräntan. Detta gäller också för den som vid ut-
gången av juni 1977 uppbar sjukpenning med anledning av skada för vilken
livränta tidigare hade utgetts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Kjell

Rempler

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48.

SFS 2002:1073

Utkom från trycket
den 20 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.