SFS 1977:269

770269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

:!iD!

E;{3I

irr,e'

I I?'

iitS'

)jCl

Lag

SFS 1977:269

om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m. m.;

utkom från trycket

den 31 maj 1977

utfärdad den 28 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Denna lag gäller livränta och sjukpenning som utgår av statsmedel

enligt

1. lagen (1901'. 39 s. 1) angående ersättning för skada till följd av olyck s­

fall i arbete,

2. kungörelsen (1908:100 s. 2) angå ende en särskild för fiskare avsedd

försäkring mot skada till följd av o lycksfall,

3. förordningen (1909:89) om ersättning i anledning av kroppsskada,

ådragen under militärtjänstgöring,

4. lagen (1916: 235) om försäkring för olycksfall i arbe te,
5. förordningen (1918: 375) angående en särskild för fiskare avsedd för­

säkring mot skada till följd av oly cksfall,

'Prop. 1976/77:64, SfU 21, rskr 201.

"719

, V ,

T

/ .

¬

background image

SFS 1977:269

6. förordningen (1923:138) angående ersättning av statsmedel för skada

till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsförhållandena under

1914-1919 års världskrig,

7. förordningen (1927:234) om ersättning i anledning av kroppsskada,

ådragen under militärtjänstgöring,

8. lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar,
9. lagen (1937: 348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgöran­

de personer,

10. förordningen (1938:102) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersätt­

ning åt tvångsarbetare m. fl.,

11. förordningen (1938:103) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersätt­

ning åt fångar m.fl.,

12. förordningen (1940: 213) om ersättning av statsmedel i vissa fall för

skada till följd av olyck sfall, som förorsakats av krigsåtgärd,

13. förordningen (1941:593) om e rsättning i anledn ing av kroppsskada,

ådragen under hemvärnstjänstgöring,

14. förordningen (1941: 595) om ersättning i anledning av kroppsskada,

ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,

15. forordningen (1943:183) om ersättning i vissa fall i anledning av

kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt,

16. kungörelsen (1947:344) om ersättning i anl edning av kroppsskada,

ådragen under verksamhet vid b randsläckning m. m.,

17. militärersättningslagen (1950:261),
18. lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring,
19. lagen (1954: 246) om krigsförsäkring för sjömän m. fl.,

20. förordningen (1954: 247) om ersä ttning av statsmedel vid olycksfall

som till följd av krigsåtgärd drabba sjömän m. fl.,

21. förordningen (1954:249) om ersättning i anledning av kroppsskada

ådragen under tjänstgöring i civ ilförsvaret,

22. förordningen (1954: 250) om e rsättning i anledning av kroppsskada

ådragen under vistelse å anstalt m. m.,

23. kungörelsen (1954:492) om ersättning i anledn ing av kroppsskada

ådragen under verksamhet vid bra ndsläckning m. m.,

24. kungörelsen (1961:457) om ersättning på grund av medverkan

skyddsarbete vid olyc kor i atomanläggnin gar m. m.,

25. kungörelsen (1961: 564) om ersättning av statsmedel för medverkan i

flygräddningstjänst m. m.,

26. kungörelsen (1962:607) om ersättning på grund av verksamhet för

brandsläckning m. m.,

27. brandlagen (1974:80).

Lagen gäller även livränta och sjukpenning enligt författning under

första stycket 1. 2 eller 5 som e j utgår av statsmedel samt, i den mån rege­

ringen icke bestämmer annat, livränta och sjukpenning som enligt rege­
ringens beslut utges med tillämpning av grunderna i författning som anges i

första stycket.

Lagen gäller ej livränta som har bytts ut mot engångsbelopp.

2 § Bestämmelserna i 2� 6 §§ lag en (1977: 268) om u ppräkning av yrkes­

skadelivräntor m. m. har motsvarande tillämpning i fråga om livränta och

720

sjukpenning som avses i denna lag.

¬

background image

3'. § Staten svarar för kostnad som föranledas av denna lag.

SFS 1977: 269

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977 m en gäller ej ersättning som belö­

per på tid dess förinnan.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

RUNE GUSTAVSSON

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.