SFS 1967:920

670920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 920

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om värdesäkring av jTkesskadelivTäutor, som utgår av statsmedel, m. ni.,

(jiven

Stockholms slott den 15 december 1967.

Knngl. Maj :L har, med riksdagen^ funnit gott f�rordna som följer.

1 §.

^

1

Bestämmelserna i denna förordning avser IhTänla och. sjukpenning som

utgår av statsmedel enligt

.

1) lagen den 5 juli 1901 (nr 39) angående ersättning för skada till fo 1

olycksfall i arbete,

.. ,

2) kungörelsen den 2 oktober 1908 (nr 100 s. 2) angående en sarsk

för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall,

. ^

3) förordningen den 18 juni 1909 (nr 89) om ersättning i anlednin�~ <

kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring,

.

4) lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall

;

5) förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) angående en särskild loi

dena under 1914�1919 års världskrig,

' Prop. 19G7:1.17; L=U 08; Rskr 401.

¬

background image

1967 . ivj . 020

;) förordningen den 18 juni 1927 (nr

vroppssi<^id«' adragen under niilitärti3r,<,r

ersättning i nni«^ ⬢

ingen don 14 juni 1929 (nr 13n

^

domar,

,

orsäkring för vissa yrkessiul-

0) lagen den 11 juni 1937 (nr 348) om Im..f

tyg tjänstgörande personer,

Ssiorsaltring för ombord å far

⬢ 10) förordningen den 24 mars 1938 (nr 109^ n.,, , ,

sjukdoinsersatlnmg åt tvångsarbetare m fl

olycksfalls- och jTkes-

11) förordningen den 24 mars 1938 (nr'103^ nm

,

sjnkdomscrsållning ät fångar m. fl.,

olycksfalls- och yrkes-

12) förordningen den 13 april 1940 (nr 213) nm P,.e" n -

i^^ssa fall för skada till följd av olvcksfall snmT

statsmedel

13) föror,iningen don 28 juni 1941

I^roppsskada, ådragen under bemvärnstjänstgöring

^

^ anledning av

14) förordningen den 28 juni 1941 (nr 595) om'ersättning i aidedning av

kroppsskada, adragen under tjänstgöring i chilförsvaret

In) förordningen den 21 apriM943 (nr 183) om ersättning i rissa fall i

anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt.

18) lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsälcring,

IP) lagen den 14 maj 1954 (nr 246) om krigsförsäkring för sjömän m. fl.,

20) förordningen den 14 maj 1954 (nr 247) om ersättning av statsmedel

nd olycksfall, som till följd av krigsåtgärd drabba sjömän m. fl.,

21) förordningen den 14 maj 1954 (nr 249) om ersättning 1 anledning

av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i cirilförsvaret,

22) förordningen den 14 maj 1954 (nr 250) om ersättning i anledning av

kroppsskada, ådragen under ristelse å anstalt m. m.,

^ _

23) kimgörclsen den 26 maj 1954 (nr 492) om ersättmng i anledmng av

kroppsskada, ådragen under verksamhet "vid brandsläckning m. m�~

24) knngörelscn den 30 juni 1961 (nr 457) om ersättmng p grun av

medverkan i sk yddsarbete vid olyckor i atom anläggningar

, �~rund

25) kungörelsen den 30 noveiber 1962 (nr 607) om ersättning på grund

av verksamhet för brandsläckning m. m.

: \ ⬢

förordning även

. I fräga om törfaltningarua under 1, 2 och 5 gf

I den

livranta och sjukpenning som

av andra

man Konungen icke bestämmer annat galler l

-.löpc enligt grunderna i

ynkpenning som enligt Konungens förordn^de utges enl.�~t gr
någon av de f örfattningar som anges i första

livränta som bytts

Bestämmelserna äger ej tiUämpning på sådan del

"I mot engångsbelopp.

^

LuTänta böjes med tjugofem

något av åren 1962�1964

Bfligare, m ed tjugo procent om skadan ^^ren 1965�199^

med tio p rocent om skadan

lingen den 2 juni 1950

,

Ilar livräntan omreglerats enligt

i anledning

470)

^ngående omreglering av vässa

den 17 jum 1955

⬢^^^-agen u nder militärtjänstgönng, f.°[ .

^ av statsmedel i an

^"gående omreglering av

den H maj ^956 ^^

^^J-^l<sfall i arbete m m. eller

på grnnd av statsund

Sående omreglering av ^ässa ersättningar y

¬

background image

2010
olvcksfallsförsäkrinj,' för fiskare eller har livräntan höjts enligt förord-

nim'cn den 6 juni 1062 (nr 304) om förhöjning av Aassa ersättningar av

sl-irsniedel i anledning av yrkesskada m. m. eller förordningen den G ju ni

10G2 (nr 308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd

olycksfallsförsäkring för fiskare, lägges den omreglerade eller höjda liv­

räntan till grund för höjning enligt första stycket.

Utgär tillägg till livränta enligt kungörelsen den 10 juni 1921 (nr 410)

angäendc förhöjning av ^dssa till i statens tjänst skadade arbetare med flera

av "statsmedel utgående livräntor m. m. eller förordningen den 3 juni 1938

(nr 216) om livräntetillägg av statsmedel åt Aussa livräntetagare enligt lagen

den 5 juli 1901 angående ersättning för skada till följd av olycksfall i ar­

bete, liigges hvränlan jämte tillägget till grund för höjning enligt första

stvcket.

3 §.

Livränta utgår med belopp motsvarande produkten av det för varje tid

gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om

allmän försäkring och det tal, beräknat med två decimaler, som anger för­

hållandet mellan livräntans belopp och basbeloppet för januari månad 19G8

eller, om skadan inträffat efter den 31 december 1968, basbeloppet för

januari månad det år då skadan inträffade. Li\Täntebeloppet avrundas till

närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med tolv.

Har livräntan höjts enligt 2 §, lägges den höjda livräntan till grund för

beräkning enligt första stycket.

Tillämpning av bestämmelserna i första och andra styckena får ej leda

lill att utgående förmån nedsättes.

4 §.

Har livränta utgått, får hel sjukpenning som senare utgår i anledning av

samma skada icke understiga en fyrahundradedel av den livränta, som efter

värdesäkring enligt denna förordning skulle ha utgått till den skadade vid

förlust av arbetsförmågan.

5 §.

Föreskrift i lag eller annan författning om livränta eller sjukpenning, som

avses i denna förordning, gäller även den höjning av livräntan eller sjuk­

penningen som följer av 2�4 §§.

Belopp varmed livränta höjes enhgt 2 § samt sådan höjning av nämnda

belopp, som föranledes av 3 §, får dock ej beaktas ^id tillämpning av 17 kapj

2 § lagen om allmän försäkring i fråga om den som ^^d utgången av år 1907

åtnjöt pension, vilken enligt sistnämnda lagrum minskats med hänsyn tid

livräntan. Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning i fråga om den

som vid utgången av år 1967 uppbar sjukpenning i anledning av skada för

vilken livmänta tidigare utgått.

6 §.

Kostnaden för värdesäkring enligt denna förordning bestrides av stals-

medel.

o

&

o

7 §.

Lärmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas ar

vonungen eller, efter Konungens bemyndigande, av riksförsäkringsvcrkc ⬢

Denna iörordning träder i kraft den 1 januari 1968 men äger icke Idl-

lampmng pa ersättning som belöper på tid dessförinnan.

¬

background image

1967 . Nr 920 och 92l

alla som vederbör hava sig horsarnhgen off .n

Stockholms slott den 15 december 1967.

GUSTAF^ADOLF

SVEN A SPUNO

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.