SFS 1982:404

820404.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1982:404

Utkom från trycket

den 16 juni 1982

Lag

om ändring i lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i

vissa

utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1981'. 1243) om vård

av missbrukare i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.

17 § Den som är omhändertagen eller intagen för vård med stöd av den­

na lag i ett sådant hem som avses i 11 §, får inte inneha alkoholhaltiga

drycker eller andra berusningsmedel, injektionssprutor eller kanyler eller

något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet.

Påträffas sådan egendom får den omhändertas.

Om det anses påkallat får den som är omhändertagen eller intagen för

vård kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, när han kommer till
hemmet, för kontroll av att han inte bär på sig något som han inte får inne­

ha där. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer
misstanke att sådan egendom skall påt räffas hos honom.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående

än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständighe­

terna medger skall iak ttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.

Bestämmelserna i första-tredje styckena skall gälla f ör alla som vårdas

vid ett sådant hem som avses i 11 §, om de t är nödvändigt för att genomfö­

ra vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, ef­
ter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1982.

På regerin gens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

Prop. 1981/82: 141, JuU 49 och 60, rskr 361.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.