SFS 1984:366

840366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:366

Lag

Utkom från trycket

om äedrmg i lagee (1981:1243) om vård av mnssbrnikare i

den 15 juni 1984

visSa fall;

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 9, 10 , 12, 21 och 33 §§ lagen

(1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fal l skall ha nedan angivna
lydelse.

936

' Prop. 1983/84:174, SoU 33, rskr 377.

¬

background image

2 § Om någon till följd av fortgående missbruk av alkohol eller narkotika

SFS 1984:366

är i trängande behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och
vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (1980:620) ell er
annan lag, kan han oberoende av eget samtycke beredas vård enligt denna
lag, förutsatt att också någon av de situationer som beskrivs i 3 § förelig­

ger.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1966:293) om

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, utgör inte detta hinder för

att samtidigt meddela beslut om vård enligt denna lag.

9 § Polismyndigheten skall genast underställa länsrätten beslutet om
omedelbart omhändertagande samt underrätta länsstyrelsen och social­

nämnden om beslutet. Innan beslutet underställs länsrätten skall polismyn­

digheten, om hinder inte möter, låta den omhändertagne få del av handling­
arna samt underrätta honom om hans rätt att i länsrätten

1. yttra sig skriftligen inom en viss angiven tid,

2. begära muntlig förhandling,
3. erhålla offentligt biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429)

samt även upplysa honom om att rätten kan komma att avgöra målet även
om yttrande inte lämnas.

Rätten skall så snart det kan ske och senast inom fyra dagar från det att

beslutet underställdes rätten pröva om omhändertagandet skall bestå.
Denna tid får förlängas till en vecka, om det på gnmd av någon särskild

omständighet är nödvändigt. Om det inte finns skäl för omhändertagande,
skall rätten genast upphäva beslutet.

Har polismyndigheten beslutat om omedelbart omhändertagande efter

det att länsstyrelsen har ansökt om vård, skall beslutet underställas den
rätt som prövar frågan om vård. Härvid gäller bestämmelserna i första

stycket om underrättelse och upplysning till den omhändertagne samt i
andra stycket.

10 § Om någon är omhändertagen enligt 8 § första stycket skall ansökan
enligt 5 § ha kommit in till länsrätten inom en vecka från det länsrätten

meddelade beslut att omhändertagandet skall bestå. Görs inte ansökan
inom denna tid eller finner länsrätten att det inte längre finns skäl för

omhändertagandet, skall länsrätten upphäva beslutet om omhänderta­

gande.

Ett beslut om omhändertagande upphör att gälla när rätten avgör frågan

om vård enligt den na lag eller om den omhändertagne häktas.

12 § Vården skall inledas på sjukhus om det anses lämpligt med hänsyn

till den planerade vården i övrigt och förutsättningar för sjukhusvård är

uppfyllda. D et åligger socialnämnden att föranstalta om sådan vård. Om
någon under vårdtiden behöver sjukvård som inte kan ges genom hemmets

försorg skall vården fortsätta på sjukhus.

Den som är omhändertagen enligt 8 § skall utan dröjsmål beredas vård i

ett sådant hem som avses i 11 § eller, i fall som avses i fö rsta stycket, på
sjukhus. Det åligger socialnämnden att föranstalta om sådan vård sedan

polismyndigheten har anmält omhändertagandet.

937

¬

background image

SFS 1984:366

21 § Mål enligt denna lag skall prövas skyndsamt.

I mål om beredande av vård, där missbrukaren är omhändertagen enligt

8 §, skall länsrätten företa målet till avgörande inom en vecka från den dag

då ansökan om vård kom in eller, i fall som avses i 9 § tredje s tycket, från
den dag då underställningen skedde. Om länsrätten har beslutat om ome­
delbart omhändertagande enligt 8 § andra stycket, skall målet företas till

avgörande inom en vecka från den dag då beslutet verkställdes. Länsrätten

får förlänga dessa tider om det behövs ytterligare utredning eller om någon

annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Ett överklagat beslut om
förlängning av v årdtiden skall av länsrätten företas till avgörande inom en

vecka från den dag då besvären kom in.

33 § Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun

som enligt 3 § socialtjänstlagen (1980; 620) har ansvaret för att den enskilde

får det stöd och den hjälp som han behöver. Att överflyttning av ärenden

till en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 72 § socialtjänstla­

gen.

Med länsstyrelsen avses i denna lag länsstyrelsen i det län inom vilket

den ansvariga kommunen är belägen.

Beslut om vård enligt 4 § och i anledning av om händertagande enligt 8 §

fattas av länsrätten i det län som anges i andra stycket. Den länsrätt som

meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 27 § första

stycket. Beslut av styrelsen vid ett hem som avses ill § om förlängning av

vårdtiden enligt 16 § överkla gas dock hos länsrätten i det län inom vilket
hemmet är beläget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
I fråga om beslut om förlängning av vårdtiden som har överklagats före

ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

I! ö®

0

cisv

ic

rJH

If [ö&

roKii

G. SIGURDSEN

Lars Hultstrand

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.