SFS 1991:1672

911672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1672

Utkom från trycket

oni ändring 8 iagen (1988:870) onn vård av missbrukare i

den 19 december 1991 vissa fall;

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i v issa fall

dels att i 22 § ordet "landstingskommuner" skall bytas ut mo t "lands­

ting",

dels att 48 § skall ha följande lydelse.

48

Landstinget eller kommunen får för ett LVM-hem antingen utse en

särskild styrelse eller uppdra åt någon annan nämnd att vara styrelse. Två

eller flera LVM-hem kan ha en gemensam styrelse.

För en särskild styrelse gäller vad som är föreskrivet om nämnder i

kommunallagen (1991:900).

' Prop. ]991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Andringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

Landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige får besluta att även

SFS 1991.1672

andra än ledamöter eller ersättare i styrelsen får närvara vid styrelse ns
sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten samt få sin

mening antecknad i proto kollet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Karl-Ingvar Rundqvist
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.