SFS 1991:1965

911965.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1965

om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i utkom från trycket

vissa fallj

december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.

4 § Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående

missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av
vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodo­

ses enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller på något annat sätt och han till

följd av missbruket

1. utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
2. löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller

' Prop. 1991/92:59, SoUlO, rskr. 83.

¬

background image

SFS 1991:1965

3. kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närståen­

de.

Om någon fö r kortare tid ges vård med stöd av lagen (1 991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård, hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt

denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.