SFS 1995:1317 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 1995:1317 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
SFS 1995_1317 Lag om ändring i lagen (1988_870) om vård av missbrukare i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1317
Utkom från trycket
den 18 december 1995

2411

1

Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall;

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall

dels att 43 § skall följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 26 a §, av följande lydel-

se.

26 a § Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verk-

sam vid ett LVM-hem kännedom om att en intagen har en sådan smittsam
sjukdom som enligt smittskyddslagen (1988:1472) utgör en samhällsfärlig
sjukdom, skall den som förestår vården vid hemmet underrättas, om det
inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

43 § Beslut om omhändertagande enligt 13 § gäller omedelbart.

Beslut om överflyttning enligt 25 § tredje stycket får förordnas att gälla

omedelbart, om det behövs från vårdsynpunkt. Andra beslut av den som
förestår vården vid ett LVM-hem gäller omedelbart.

Rätten får förordna att beslut som rätten har meddelat skall gälla omedel-

bart.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.