SFS 1996:1645 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av miss-brukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 1996:1645 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av miss-brukare i vissa fall
SFS 1996_1645 Lag om ändring i lagen (1988_870) om vård av miss-brukare i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3031

SFS 1996:1645
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag

om ändring i lagen (1988:870) om vård av miss-
brukare i vissa fall;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 och 42 §§ lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.

16 § I samband med att ett beslut om omedelbart omhändertagande

underställs rätten skall den myndighet som fattat beslutet, om det inte
möter hinder, låta den omhändertagne få del av handlingarna i ärendet
samt underrätta honom om hans rätt att

1. yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid,

2. begära muntlig förhandling vid rätten, och

3. av rätten erhålla offentligt biträde.

Myndigheten skall också upplysa honom om att rätten kan komma att

avgöra målet även om yttrande inte lämnas.

42 § I mål i allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård
enligt denna lag eller angående omedelbart omhändertagande enligt

13 § skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om

det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

background image

3032

SFS 1996:1645

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.