SFS 2019:357 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 2019:357 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
SFS2019-357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i

vissa fall

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

36 §2 Har alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, så-
dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 31 eller 35 § eller påträffats
inom ett LVM-hem utan att det finns någon känd ägare till dem, ska Statens
institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmel-
serna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om
förverkande av alkohol m.m. Belopp som erhålls vid försäljning tillfaller
staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra före-

mål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt-
ning med narkotika.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2018:651.

SFS

2019:357

Publicerad
den

4 juni 2019

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.