SFS 1999:51 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 1999:51 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
990051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 31 och 36 §§ lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.

31 §

Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem får inte inneha alko-

holhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, sådana medel som av-
ses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana va-
ror som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att
användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Han får inte
heller inneha något annat som kan vara till men för vården eller ordningen
vid hemmet. Påträffas sådan egendom som nu angetts, får den omhändertas.

36 §

Har alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, sådana

medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa häl-
sofarliga varor omhändertagits enligt 31 eller 35 § eller påträffats inom ett
LVM-hem utan att det finns någon känd ägare till dem, skall den som före-
står vården vid hemmet låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestäm-
melserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205)
om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som erhålls vid för-
säljning tillfaller staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra före-

mål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt-
ning med narkotika.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:183 och 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

SFS 1999:51

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.