SFS 2004:178 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 2004:178 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
040178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 a § lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.

26 a §

2

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verk-

sam vid ett LVM-hem kännedom om att en intagen har en sådan smittsam
sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168)
utgör allmänfarlig sjukdom, skall den som förestår vården vid hemmet
underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erna Zelmin
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

2 Senaste lydelse 1995:1317.

SFS 2004:178

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.