SFS 2003:416 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 2003:416 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
030416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 34 och 44 §§ lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.

34 §

2

Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för särskilt nog-

grann tillsyn får hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den be-
gränsning i rörelsefriheten som är nödvändig för att vården skall kunna ge-
nomföras.

Den intagne får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är låsbar el-

ler på annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt
med hänsyn till den intagnes, övriga intagnas eller personalens säkerhet, el-
ler om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne avviker eller för att
i övrigt genomföra vården. Om det krävs med hänsyn till den intagnes speci-
ella behov av vård, hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet
får en intagen på en sådan enhet hindras från att träffa andra intagna (vård i
enskildhet).

Den intagne får vårdas inom en sådan enhet under högst två månader i

följd. Om särskilda behandlingsskäl föranleder det, får dock vården vid en-
heten pågå längre tid, förutsatt att något av de fall som anges i andra stycket
fortfarande föreligger och att den intagne samtidigt ges möjlighet till vistelse
i öppnare former eller utanför hemmet. En fråga om vård i enskildhet skall
prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste pröv-
ning.

Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder våldsamt

eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till
ordningen, får den intagne hållas i avskildhet. Han eller hon skall då stå un-
der fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte hållas i så-
dan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte i
något fall under längre tid än 24 timmar i följd.

44 §

3

Beslut av den som förestår vården vid ett LVM-hem får överklagas

av den enskilde hos länsrätten, om beslutet

1. gäller överflyttning eller avslag på begäran om utskrivning enligt 25 §,

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

2

Senaste lydelse 2001:464.

3

Senaste lydelse 2001:464.

SFS 2003:416

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

2

SFS 2003:416

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

2. innebär inskränkningar i särskilt fall av rätten för den som vistas i hem-

met att enligt 33 a § föra telefonsamtal eller ta emot besök,

3. gäller vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 §, eller
4. gäller förstörande eller försäljning av egendom enligt 36 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut enligt denna lag av den som förestår vården vid ett LVM-

hem får inte överklagas.

Beslut om läkarundersökning enligt 9 § eller 11 § tredje stycket får inte

överklagas.

Beslut om omhändertagande enligt 13 § första eller andra stycket får inte

överklagas. �verklagande av rättens beslut om omhändertagande enligt 13 §
tredje stycket är inte inskränkt till viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.