SFS 2011:737 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 2011:737 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
110737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 a § lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

32 a §

2

Den intagne är, om inte annat motiveras av medicinska eller lik-

nande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin-, utandnings-,
saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narko-
tika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som
avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälso-
farliga varor, om det kan misstänkas att den intagne är påverkad av något
sådant medel eller någon sådan vara.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284.

2 Senaste lydelse 2005:467.

SFS 2011:737

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.