SFS 2015:82 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga / SFS 2015:82 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
150082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

22 §

2

Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende

som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteen-
det fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan
ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av
den unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta

1. att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad

kontaktperson som socialnämnden utsett, eller

2. att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.
När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild behandlingsplan finnas.
Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena samt 21 § första och

tredje styckena gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt första
stycket. Prövning enligt 13 § tredje stycket av om ett sådant beslut ska upp-
höra att gälla ska ske första gången inom sex månader från dagen för nämn-
dens beslut.

Första stycket är också tillämpligt om den som är under 20 år och som

dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställig-
hetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser för att hindra
ett sådant beteende som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102.

2 Senaste lydelse 2006:896.

SFS 2015:82

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.