SFS 1982:403

820403.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:403

om ändring i lagen (1980:621) med särskilda

utkom från trycket

bestämmelser om vård av unga;

'^82

utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 oc h 23 §§ lagen (1980:621)

med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha nedan angivna lydel­

se.

14 § Den för vilken bestämmelserna i 13 § gäller får inte inneha alkohol-

haltiga drycker eller andra berusningsmedel, injektionssprutor eller kany­

ler, som kan användas för insprutning i mä nniskokroppen, eller något an­

nat som kan vara till men fö r vården eller ordningen vid hemm et. Påträffas

sådan egendom hos de n unge, får den omhändertas.

Om det anses påkallat får den unge kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbe-

siktigas, när han kommer till he mmet, för kontroll att han inte bär på sig

något som han inte får inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen
i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom skall påträffas hos ho­

nom.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående

än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständighe­

terna medger skall ia kttas. Om möjligt skall et t vittne närvara.

23 § Vid handläggning i kamma rrätt av andra mål enligt d enna lag än mål
om omedelbart omhändertagande skall nämndemän ingå i rä tten.

Denna lag tr äder i k raft, såvitt avser 23 §, fyr a veckor efter den dag då

lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssam­
ling, och i övrigt den 1 oktober 1982.
På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

' Prop. 1981/82: 141, JuU 49 och 60, rskr 361.

835

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.