SFS 1985:396

850396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:396

Utkom från trycket

den 12 juni 1985

1004

Lag

om ändrmg i lagee (1980:621) med särsldlda

bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 6 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga

dels att 1. 5, 20 och 21 §§ ska ll ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 8 a och 8 b §§, samt

närmast före 8 a § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

1 § Den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av denna lag, om

det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den

eller dem som har vårdnaden om honom och, när den unge har fyllt 15 år,
av honom själv.

Vård skall beredas den unge om

1. brister i o msorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet

medför fara för hans hälsa eller utveckling eller

2. den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något

annat därmed jämförbart beteende.

Vård med stöd av andra stycket 2 får även beredas den som har fyllt 18

men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och

personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än annan vård.

5 § Socialnämnden skall noga följa vården av den som har beretts vård

med stöd av denna lag. När vård enligt lagen inte längre behövs, skall
nämnden besluta att vården skall upphöra.

Har den unge beretts vård med stöd av I § andra stycket 2 eller tredje

stycket, skall socialnämnden inom sex månader från dagen för verkstäl­
lighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen skall upphöra.
Denna fråga skall därefter prövas fortlöpande inom sex månader från

senaste prövning.

Vård som har beslutats med stöd av 1 § andra stycket 1 ska ll upphöra

senast när den unge fyller 18 år.

Vård som har beslutats med stöd av 1 § andra stycket 2 eller tredje

stycket skall upphöra senast när den unge fyller 21 år.

Andra åtgärder

8 a § Kan det antas att den som är under 20 år till följd av ett sådant

beteende som avses i I § andra stycket 2 kommer att behöva beredas vård

enligt denna lag om beteendet fortsätter och kan det stöd eller den behand­
ling som behövs inte ges den unge med samtycke av honom, om han har

fyllt 15 år, och, om han står under någons vårdnad, av vårdnadshavaren,
får socialnämnden besluta

1. att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd

kontaktperson,

' Prop. 1984/85: 171, SoU 31, rskr 356.

¬

background image

2. att den unge skall delta i behandling i öppna former inom socialtjäns­

ten.

När ett sådant beslut meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas.
Bestämmelserna i 5 § gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut

enligt första stycket. Prövning enligt 5 § andra stycket av frågan, om
sådant beslut skall upphöra att gälla, skall ske första gången inom sex

månader från dagen för nämndens beslut.

SFS 1985:396

8 b § Ett beslut enligt 8 a § upphör att gälla, om

1. beslut fattas om omedelbart omhändertagande,
2. ansökan om vård bifalls.

20 § Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten genom besvär,

när nämnden h ar

1. beslutat om var vården av den unge skall inledas eller beslutat att

flytta den unge från det hem där han vistas,

2. beslutat i en fråga om for tsatt vård med stöd av lagen,

3. fattat beslut enligt 8 a § eller prövat om sådant beslut skall upphöra

att gälla,

4. med stöd a v 16 § beslutat om umgänget med den unge eller beslutat

att dennes vistelseort inte skall röjas.

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överk lagas.
Rättens beslut enligt 17 § om läkarundersökning får inte överk lagas.

21 § Beslut om omhändertagande enligt 6 § och beslut enligt 8 a § gäller
omedelbart.

Annat beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelba rt, om

nämnden inte förordnar något annat.

Rätten får förordna att annat beslut som rätten har meddelat skall gälla

omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

1005

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.